Usposabljanja za izvajanje energetskih pregledov 023

Usposabljanja za izvajanje energetskih pregledov 023

Usposabljanji strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov 023

med 22. majem in 2. junijem 2023

V Sloveniji slabo tretjino skupne porabe energije porabimo za ogrevanje stavb tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji. Energetski pregledi so osnova za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in procesov ter so ključnega pomena pri zagotavljanju prihrankov energije, saj prikazujejo realno stanje objektov, proizvodnih procesov in njihove energetske (ne)učinkovitosti. Čestitke skoraj štiridesetim novim strokovnjakom, ki so svoje zanje s področja energetskih pregledov nadgradili in obnovili.

V mesecu maji in juniju sta potekali usposabljanji, eno za izvajanje energetskih pregledov stavb in drugo za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi, ki jih je že drugo leto zapored organiziral Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Skoraj štirideset izvajalcev energetskih pregledov in energetskih managerjev, je svoje znanje nadgradilo na področju energetskih pregledov, energetskih sistemov, poraba energentov, meritvami in merilni opremi ter o učinkoviti rabi energije.

Osnova programa učinkovite rabe energije v objektih in organizacijah je energetski pregled, ki vsebuje predloge možnih ukrepov z določanjem prioritet ter napotke za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. Na podlagi energetskega pregleda se izdela ocena energetskega varčevalnega potenciala ter analiza obstoječega energetskega stanja. Cilj tovrstnih pregledov je poiskati vsa energetsko neučinkovita mesta, predstaviti možnosti za izboljšave in tako znižati porabo energije in optimizirati stroške.

 

Seznam strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov.

 

Gradiva in prezentacije predavateljev.

Program usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov stavb:

Datum

Ure

Modul

Naslov

Vsebine

Predavatelj

22. 5. 2023

5

Modul 1

Energetski pregled - osnove

Elementi energetskega pregleda

mag. Primož Praper

8.30-15.30

3

 

 

Načrt in izvedba energetskega pregleda

Cvetko Fendre

24. 5. 2023

2

Modul 1

Energetski pregled - osnove

Energetsko poročilo

Cvetko Fendre

8.30-15.30

5

Modul 2

Energetski sistemi

Energetski viri

Radovan Repnik

 

1

 

 

Energetski sistemi

Cvetko Fendre

26. 5. 2023

8

Modul 3

Poraba energentov in meritve

Analiza porabe energentov

mag. Jure Vetršek

8.30-15.30

 

 

Merilna oprema in inštrumenti

mag. Jure Vetršek

 

 

 

Meritve energijskih tokov, energetska izkaznica

mag. Jure Vetršek

29. 5. 2023

4

Modul 4

Energetski pregled in URE –

stavbe

Potrebni podatki za energetski pregled za stavbe

Nejc Avguštin

8.30-15.30

4

 

 

Ukrepi URE za stavbe

Nejc Avguštin

30. 5. 2023

5

Modul 4

Energetski pregled in URE –

stavbe

Izvedba energetskega pregleda na terenu

Nejc Avguštin

8.30-15.30

1

 

 

Meritve kvalitete električne energije

Cvetko Fendre

 

2

 

 

Strojne inštalacije v stavbi

Radovan Repnik

 

Program usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi:

Datum

Ure

Modul

Naslov

Vsebine

Predavatelj

22. 5. 2023

5

Modul 1

Energetski pregled - osnove

Elementi energetskega pregleda

mag. Primož Praper

8.30-15.30

3

 

 

Načrt in izvedba energetskega pregleda

Cvetko Fendre

24. 5. 2023

2

Modul 1

Energetski pregled - osnove

Energetsko poročilo

Cvetko Fendre

8.30-15.30

5

Modul 2

Energetski sistemi

Energetski viri

Radovan Repnik

 

1

 

 

Energetski sistemi

Cvetko Fendre

26. 5. 2023

8

Modul 3

Poraba energentov in meritve

Analiza porabe energentov

mag. Jure Vetršek

8.30-15.30

 

 

Merilna oprema in inštrumenti

mag. Jure Vetršek

 

 

 

Meritve energijskih tokov, energetska izkaznica

mag. Jure Vetršek

1. 6. 2023

8

Modul 4

Energetski pregled in URE – industrijski objekti

Energetski pregled za industrijske objekte –

zahteve zakonodaje in standardov

mag. Bogomil Kandus

8.30-15.30

 

 

Energetski pregled v praksi

mag. Bogomil Kandus

2. 6. 2023

8

Modul 4

Energetski pregled in URE – industrijski objekti

Vrednotenje energetske učinkovitosti procesov

mag. Bogomil Kandus

8.30-15.30

 

 

 

Izdelava predloga aktivnosti energetskega

pregleda

mag. Bogomil Kandus


 

Predavatelji:

Nejc Avguštin

Nejc Avguštin je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani z zaključnim delom s področja energetskih bilanc javnih stavb. Je pooblaščeni inženir, ki v podjetju EUTRIP, d.o.o., že več kot 10 let sodeluje pri tehničnih vidikih priprave in realizacije projektov na področju novogradenj in energetskih sanacij javnih stavb. V podjetju vodi oddelek za tehnično svetovanje, ki skrbi za izdelavo energetskih pregledov, elaboratov gradbene fizike, elaboratov energijske učinkovitosti sNES z izračuni PHPP, recenzij projektne dokumentacije, projektnih nalog za projektiranje in gradnjo za javna naročila po FIDIC rumeni knjigi in ostalih študij s področja URE in OVE. V svoji poslovni karieri je naredil že več kot 100 energetskih pregledov zahtevanih stavb. V podjetju se ukvarja tudi s trajnostnim certificiranjem stavb, je namreč certificiran konzultant trajnostne gradnje po DGNB in LEED trajnostnih certifikatih. Aktivno sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih projektih, trenutno je aktivni član na projektu INFINITE, za katerega se je uspešno pridobilo več kot 10 mio EUR iz EU finančnega programa HORIZON 2020 in v okviru katerega se razvija nov koncept energetske prenove stavb.

 

Cvetko Fendre                                                

Cvetko Fendre, se je leta 1982 prvič zaposlil v Železarni Štore na oddelku za meritve, regulacije in avtomatizacijo. V tem času je bil avtor več inovacij predvsem s področja nadzora konične moči v jeklarni, dve leti je delal na uvajanju računalniško vodene proizvodnje jeklarne.

Leta 1988 se je kot elektroprojektant strojev in naprav za pakiranje, transport in paletizacijo zaposlil v velenjski družbi Sipak, kjer je do leta 1996 delal na nekaterih večjih projektih za paletizacijo in se usposobil za aplikativno programiranje na PLC krmilnikih (Omron, Siemens …). V letu 1994 je opravil državni projektantski strokovni izpit s področja elektrotehnike ter bil imenovan za vodjo oddelka razvoja in konstrukcije. Zadnje leto je opravljal poslovodno funkcijo direktorja Sipak Opreme d.o.o.

Leta 1996 se je pridružil Šolskemu centru Velenje, kjer od leta 1997 na Višji strokovni šoli za elektrotehniko in mehatroniko predava s področij krmilnih in regulacijskih sistemov, računalniško vodenih procesov, tehničnih predpisov in projektiranja.

Poleg predavateljskega dela se ukvarja tudi z energetskim upravljanjem v stavbah javnega sektorja. Aprila 2004 je na srečanju energetikov v Portorožu od Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Gospodarskega vestnika prejel posebno priznanje Energetski menedžer leta.  V okviru projekta energetskih sanacij šolskih objektov je sodeloval pri več kot 50 izvedbah razširjenih energetskih pregledov in uvajanju energetskega upravljanja v slovenske šole. Sodeloval je v različnih mednarodnih projektih s področja trajnostne energetike, v letih 2011-2014 je bil vodja EU CIP projekta Smart Build, v februarju 2017 pa je izvedel delavnico v okviru EU programa Interreg  projekta Together v Krakowu z naslovom: Energetska učinkovitost javnih zgradb s tehničnega vidika. V letih od 2016 do 2018 je izvajal aktivnosti v okviru projekta Interreg Alpine Space: THE4BEES s poudarkom na uvajanju novih IoT tehnologij v energetski monitoring. V zadnjih letih poleg rednega predavateljskega dela opravlja izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti s področij učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

 

mag. Bogomil Kandus

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str. se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let. Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot so:

  • uvajanje energetskih pregledov ali
  • svetovanje večjim porabnikom energije.

Pred 20 leti je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije. Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. Prav tako je s strokovno skupino ENEKOMa s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa. Poleg aktivnega vodenja projektov s področja energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih, sodeluje tudi pri vrsti izobraževanj, kot so:

  • Izobraževanje EUREM v organizaciji Instituta 'Jožef Stefan'.
  • Izobraževanje Orodja energetskega managementa OEM v organizaciji CPU GZS.
  • Usposabljanja s področja standarda SIST EN ISO 50001 v organizaciji SIQ.
  • Je gostujoči strokovnjak EPF Univerze v Mariboru v okviru predmeta Tehnološki menedžment in varstvo okolja.

mag. Primož Praper

Primož Praper je leta 2000 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, na smeri gospodarsko inženirstvo in Ekonomski poslovni fakulteti, na smeri organizacija, ekonomika in tehnologija grajenja v stavbah. Leta 2016 je zaključil magisterij gradbene informatike na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Od leta 2008 je zaposlen v podjetju EUTRIP, d. o. o. Je direktor podjetja, izvršni vodja oddelka za inženiring, direktor projektov in prokurist podjetja. Primož Praper v zadnjih letih deluje na področju svetovalnega inženiringa in vodi investicijske projekte na področju energetskih prenov: od priprave projektnih nalog, izvedbe energetskih pregledov, pridobivanja nepovratnih sredstev, izdelave investicijskih dokumentov in projektne dokumentacije, (super)nadzora do digitalnega energetskega monitoringa. Njegovi specialni področji sta energetska prenova stavb in izgradnja lesenih javnih stavb. Je nosilec licence za nepremičninsko posredovanje, imetnik licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic in pooblaščen projektant gradbene stroke. V zadnjih letih je sodeloval pri več prenovah in novogradnjah šol in vrtcev po sistemu javno-zasebnega partnerstva, tako na strani zasebnika v vlogi vodje projekta, kot tudi svetovalni inženiring in supernadzor na strani javnih partnerjev.

 

Radovan Repnik

Radovan Repnik je zaposlen kot  učitelj strokovno teoretičnih predmetov na Šolskem centru Velenje. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani  s področja ogrevalne tehnike.  Poklicno pot je pričel  leta 1990 v podjetju Minerva, predelava plastičnih mas,  kot  vodja projektov. Ukvarjal se je z uvajanjem novih izdelkov v proizvodnjo ter konstrukcijo orodij. Nato je nekaj let delal  na področju dejavnosti vzdrževanja avtomobilov. Na ŠCV Velenje na Šoli za strojništvo,  geotehniko in okolje poučuje predmete s področja strojništva  že 25 let, hkrati pa je imenovan za  predavatelja  predmeta Energetsko upravljanje stavb  na Višji strokovni šoli  ŠCV. Predava tudi predmet Energetika na Višji strokovni šoli za strojništvo na Šolskem centru Celje. Izkušnje, ki so vezane na  ogrevalno tehniko je pridobival pri sodelovanju  na področju projektiranja strojnih instalacij za stanovanjske in poslovne objekte. Dodatno se je v letih 2010 - 2011 izobraževal v  okviru INSTALL+RES projekta na področju  toplotnih črpalk in  uporabe biomase za ogrevanje. V letih 2011-2014 je sodeloval v projektu  EU CIP Smart Build, v letu  2014 pa je sodeloval v projektu FC - CHP- Future : CHP Technician. V okviru projekta energetskih sanacij šolskih objektov je sodeloval pri več kot 60 izvedbah razširjenih energetskih pregledov.

 

mag. Jure Vetršek

Mag. Jure Vetršek je je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL). Magistriral je na interdisciplinarnem študiju varstva okolja na UL ter opravil M.Sc. na The school for renewable energy science na Islandiji. Je raziskovalec in projektni vodja na Inovacijsko-razvojnem inštitutu UL, kjer dela na projektih s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Med drugim se ukvarja z energetsko učinkovitostjo, upravljanjem, prenovo in informacijskimi sistemi. Ima izkušnje iz analize stavbnega fonda najbolj zahtevnih objektov, sodelovanja z industrijo na področju naprednih rešitev ter z razvojno aplikativnim delom na različnih EU projektih (FP6, IEE in Obzorje 2020). Zavzema se za integralni pristop k reševanju interdisciplinarnih problemov predvsem s področja trajnostne energetike. Pozna vključevanje obnovljivih virov energije v stavbe in energetske sisteme, aktivno upravljanje energije, lokalne energetske sistemi in koncepte, ekspertize s področja ukrepov URE od študije do spremljanja učinkov po izvedbi. Pri svojem delu si je pridobil številne mednarodne izkušnje, izkušnje dela v timu z različnimi strokovnjaki iz gospodarstva, nevladnega sektorja, lokalnih skupnosti in akademije, izkušnje iz interdisciplinarnih projektov, kompetence s področja analiz, načrtovanja in energetskega upravljanja ter svetovanja in zastopanja interesov naročnikov pri večjih projektih v smeri supernadzora in optimizacije kontrolnih strategij. 


 

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice