Trajnostna energija lokalno 017

Trajnostna energija lokalno 017

Tretje strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev 017


TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Kako do uspešnega financiranja ukrepov URE 

je potekala 14. septembra 2017

Tradicionalne Borzenova izobraževalne konferenca je ponudila pregled novosti URE projektov in njihovega uspešnega financiranja.

Mednarodno ekspertno predavanje o zelenem financiranju

Vpogled v to, kako se »zelenega financiranja« lotevajo najboljši na svetu, ste izvedeli iz ekspertnega predavanja vodilne strokovnjakinje dr. Nine Seega iz Univerze v Cambridge: »Kako pospeševati rast trajnostnih financ?«

 

 

Nina Seega je doktorirala na Univerzi v Cambridgu in je raziskovalni svetovalec pri Inštitutu za vodenje trajnosti Cambridge (Cambridge Institute for Sustainability Leadership). Med dru-gim je sovodila tim zaanalizo tveganj »zelenih financ« mednarodne skupine vlad in guvernerjev centralnih bank 20 največjih svetovnih gospodarstev, med njimi EU, tako imenovana skupina G-20, katerega rezultat je letošnje 11. julija objavljeno poročilo »skupine za zelene finance« G-20.


 

 

Seznanili ste se tudi z regulativnimi novostmi na področju URE, ki jih prinaša nov zimski sveženj EU in slovenska zakonodaja, kot tudi praktičnimi primeri uspešnega financiranja ukrepov URE. 

Več informacij o vsebini konference je na voljo v Sporočilu za javnost.

 

 

Foto utrinki

Program

9.00 – 9.30 Dobrodošlica udeležencem in registracija z jutranjo kavico
9.30 – 10.00

STRATEŠKI IZZIVI ZA PRIHODNOST: URE LOKALNO

Dobrodošlica organizatorja,dr.Karlo Peršolja, Borzen

Uvodninagovor o izzivih URE lokalno,mag. Jože Dimnik, Ministrstvo za infrastrukturo

10.00 – 11.00
Ekspertno predavanje

TRENDI FINANCIRANJA URE V EU*

Kako pospeševati rast »zelenih financ«?,
dr. Nina Seega, Univerza Cambridge*

Vprašanja in odgovori
* za prevod v slovenski jezik bo poskrbljeno

11.00 – 12.00

 

KAKO DO USPEŠNEGA FINANCIRANJA URE LOKALNO?
Naložbeni načrt za Evropo - nov pristop financiranja projektov,Tina Vončina,Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Predstavitev zelene obveznice, Matjaž Stritih, SID banka

 

Interaktivna razprava z udeleženci


12.00 – 12.40
Mreženje in pogostitev med odmorom
12.40 – 13.00

Izzivi Borzena na področju trajnostne energije,Dejan Šošter, Borzen

13.00 – 14.00 REGULATIVNE NOVOSTI URE LOKALNO

Katere nove obveznosti za URE prinaša zimski sveženj in Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju?, mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Izhodišča za učinkovitejše povezovanje lokalnega energetskega koncepta in občinskega prostorskega načrta, mag. Ines Lupše, Ministrstvo za okolje in prostor

Vprašanja in odgovori

14.00 – 14.20 PRIMER IZ PRAKSE IN FINANČNI VIDIKI

Zanesljiv ogrevalni sistem, ki zagotavlja prihranke, Edi Grbec, Butan plin

 

14.20 – 15.10

Okrogla miza

FINANČNE AMBICIJE URE LOKALNO ZA JUTRI

Interaktivna razprava udeležencev in razpravljavcev o uspešnem financiranju in dolgoročno finančno uspešnih projektih URE lokalno

 • dr. Boštjan Ferk,direktor, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
 • Franc Mužič, župan občine Brda
 • Boštjan Krajnc, KSSENA
 • Rajko Leban, GOLEA
  15.10 – 15.30 Prijetno druženje in nadaljevanje razprave z govorci ob zaključni pogostitvi

  Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

   

   

  Moderatorka dogodka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

  Govorci


  mag. Jože Dimnik


  Poslovno pot je začel na delovnih mestih razvojnika, projektnega vodje in vodje razvoja elektronskih sklopov in sistemov, ki so bili prodani doma in po svetu. Največji sistem je bil vsedržavni sistem za opozarjanje prebivalstva pred nevarnostjo. Po desetih letih je nadaljeval pot v državni upravi na takrat enem večjih projektov gradnje hidroelektrarn. Kasneje je sodeloval še na nekaterih večjih projektih povezanih s proizvodnjo električne energije s hidroelektrarnami in termoelektrarnami. Pri tem je bil bodisi pristojni uradnik za projekt, bodisi je deloval v organu nadzora gospodarske družbe, ki je bila investitor projekta. Sodeloval je pri pripravi več predpisov s področja energetike na različnih ravneh predpisov. Na področju energetike je deloval na delovnih mestih uradnika, vodje sektorja in vodje notranje organizacijske enote ministrstva. Deloval je tudi v drugih organih na področju socialnega dialoga v Sloveniji in v mednarodni organizaciji na področju energije, kjer deluje preko petdeset držav.

  Dr. Boštjan Ferk


  Boštjan Ferk je direktor in ustanovitelj Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si), odgovoren predvsem za področje javno-zasebnega partnerstva, koncesij, javnih naročil in javnih služb. V okviru svojega dela si prizadeva akademsko in raziskovalno delo nadgraditi z implementacijo projektov v praksi. V zadnjem obdobju je posebno pozornost namenil projektom javno-zasebnih partnerstev, ki se financirajo s pogodbenimi prihranki energije.

  Edi Grbec


  Edi Grbec se je rodil leta 1967 v Kopru, kjer je leta 1993 končal študij na Fakulteti za strojništvo. Skoraj 20 let je bil tehnični direktor v eni od največjih hotelskih družb v Sloveniji, kjer je bil zadolžen tudi za vodenje energetskega področja. Tu si je pridobil ogromno izkušenj na področju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), uporabe obnovljivih virov energije (OVE) za velike sisteme in na področju energetskega pogodbeništva, kar mu omogoča, da razume želje in potrebe strank. V družbi Butan plin, ki na slovenskem trgu nastopa kot eden od vodilnih ponudnikov energije, je zaposlen kot vodja ključnih strank v programu energetskih storitev. Skupaj s sodelavci strankam svetuje pri odločitvi za najučinkovitejšo rešitev, ki je preverjeno varna za uporabo, energetsko učinkovita in okolju prijazna.

  Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA


  Boštjan Krajnc je direktor Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško od leta 2008. Njegovo raziskovalno področje so zmanjševanje emisij CO2, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije. Prav tako koordinira in vodi projekte na področju obnovljivih virov energije ter na področju učinkovite rabe energije mestnega prometa in trajnostnega energetskega razvoja. Deluje pri izvajanju energetskega menedžmenta za lokalne skupnosti. Ima opravljen izobraževalni program ''Evropski energetski menedžer'' – Inštitut Jožef Štefan (zaključen junij 2009) in prav tako ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic. Sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah in seminarjih.

  Rajko Leban, GOLEA


  Rajko Leban je direktor Goriške lokalne energetske agencije od leta 2010. Poleg vodenja zavoda je aktivno vpet v številne projekte na področju trajnostne energetike. Pri svojem delovanju je uspešno izvedel številne projekte na področju lokalnih skupnosti, kot so: študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, študije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, akcijski načrti trajnostne energetike, Lokalni energetski koncepti, investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo javnih stavb, izobraževanje URE in OVE. Leta 2013 je bil tutor pri mednarodnem projektu BIOTRANSF, program Leonardo da Vinci, in tehnični strokovnjak pri mednarodnem projektu Proforbiomed. Sodeluje na številnih konferencah mednarodnih projektov. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v gospodarstvu. Pred tem je bil prokurist v podjetju Eko Les Energetika, vodja proizvodnje v Iskri Avtoelektriki Asing in direktor podjetja Gostol. Ima tudi licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic.


  mag. Ines Lupše, univ. dipl. geogr.


  Diplomirala leta 2006 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in magistrirala leta 2016 s področja prostorskega planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Pripravništvo opravila na Občini Vrhnika. Od leta 2007 zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor, kje je sodelovala pri pripravi državnih prostorskih načrtov, pri vzpostavljanju ukrepov trajnostnega urbanega razvoja evropske kohezijske politike ter povezovanju prostorskega in razvojnega planiranja na regionalni ravni. Zadnja leta sodeluje pri procesu prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), kjer spremlja strateško vrednotenje in izvedbo celovite presoje vplivov na okolje za SPRS 2030/2050. Pokriva tudi horizontalne vsebine prostorskega razvoja na področjih energetike, obnovljivih virov energije, prometa in kmetijskih zemljišč.

  Franc Mužič, župan Občine Brda


  Franc Mužič, po poklicu prometni tehnik, se je rodil 15. oktobra 1946 v Medani, v Goriških Brdih.

  Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje za avtomehanika na Centru strokovnih šol v Ljubljani. Takoj po zaključku se je zaposlil v Mehanični delavnici na Dobrovem. Že na začetku se je izkazal na delovnem področju in bil izbran za vodjo Mehanične delavnice.
  Leta 1972 se je mehanična delavnica pripojila Zadružni kleti Dobrovo; kjer je nadaljeval z vodenjem le-te. Zaupano mu je bilo tudi vodenje transportnega oddelka. Ob delu se je dodatno izobraževal in leta 1978 zaključil izobraževanje za prometnega tehnika na Prometno tehnični šoli v Ljubljani.
  Od leta 1995 pa do danes je župan Občine Brda nepretrgoma že šesti mandat, kar nakazuje, da med Brikami in Brici uživa velik ugled.

  S politiko se ukvarja že od mladih let. Leta 1980 je bil izvoljen za predsednika Krajevne skupnosti Medana in bil njen predsednik vse do nastanka Občine Brda. Skupaj s Svetom krajevnihskupnosti so bili v tistem mandatu sproženi postopki za ustanovitev lastne Občine Brda, za kar se je ves čas aktivno zavzemal. Na prvih volitvah je bil z veliko večino izvoljen za župana. Od leta 1995 do 1997 je bil župan Občine Brda in vodja enote transporta in mehanične delavnice v Zadružni kleti Dobrovo. Od leta 1997 pa do danes je poklicni župan Občine Brda.
  Bil je tudi nadzornik v pomembnejših goriških družbah, in sicer v družbi Cestno podjetje Nova Gorica, Komunala Nova Gorica, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
  Bil je predsednik skupščine Regijske razvojne agencije severne Primorske, ki na Goriškem spodbuja gospodarski, socialni, okoljevarstveni in prostorski razvoj.
  Od leta 2007 dalje je predsedoval Svetu regije, ki je sprejel regionalni razvojni program Severne primorske (Goriške) za obdobje 2007 - 2013. Odgovoren je bil za dosego ključnih razvojnih usmeritev in strateških ciljev.

  Pod njegovim županovanjem je Občina Brda v triindvajsetih letih delovanja izvedla ogromno naložb na področju cestne in komunalne infrastrukture, večina projektov je bila izpeljana z evropskimi in državnimi sredstvi, pomemben projekt je bil vodooskrba v Brdih. Pod njegovim vodstvom, je občinska uprava uspešno črpala evropska sredstva na področju kulture in izobraževanja, najbolj nazorna primera sta obnova vasi Šmartno in Vile Vipolže. V Brdih se je ustanovil Turistični biro, kasneje Turistično informacijskih center Brda, Vinoteka Brda, Konzorcij Brda in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
  Vedno je vsestransko aktiven in zanimiv ter pomemben sogovornik z raznimi državnimi parlamentarci, ministri, državnimi sekretarji, predsedniki vlad. Sodeluje s številnimi občinami iz Avstrije, Italije in Hrvaške, za kar šteje rezultat pobratenj z več občinami. Občina Brda je pobratena z Občino Krmin, Občino Števerjan, Občino Matulji, Občino Barban ter z Mestno občino Pliberk. Izredne prijateljske odnose ima tudi z občinami na avstrijsko-koroškem, tako z občinami Globasnica, Celovec, Beljak, Koča Muta in druge, v Italiji še z občinami Gorica, Dolegna, Priverno pri Rimu in v Srbiji z Občino Loznica.
  Z vsemi dejavnostmi krepi prepoznavnost Goriških brd in širše Goriške.
  Pri opravljanju vseh funkcij deluje strpno, umirjeno, premišljeno, konstruktivno in odločno. Francu Mužiču županovanje in opravljanje ostalih funkcij ni poklic, ampak poslanstvo.  Dr. Karlo Peršolja, Borzen, d.o.o.


  Dr. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.

  mag. Erik Potočar


  Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo napodročju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer dela na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov.

  dr. Nina Seega


  Nina Seega je doktorirala na Univerzi v Cambridgu in je raziskovalni svetovalec pri Inštitutu za vodenje trajnosti Cambridge (Cambridge Institute for Sustainability Leadership). Med dru-gim je sovodila tim zaanalizo tveganj »zelenih financ« mednarodne skupine vlad in guvernerjev centralnih bank 20 največjih svetovnih gospodarstev, med njimi EU, tako imenovana skupina G-20, katerega rezultat je letošnje 11. julija objavljeno poročilo »skupine za zelene finance« G-20.

  Matjaž Stritih


  Svojo pot v bančništvu začel v Novi Ljubljanski banki d.d., kot upravljalec premoženja na področju dolžniških vrednostnih papirjev , napredoval v samostojnega upravljalca premoženja in nato postal vodja Poslovalnice za trgovanje z obveznicami.
  Upravljal premoženje v višini več kot 1 mrd EUR. V času vodenja poslovalnicepridobil praktične izkušnje na področju trgovanja s finančnimi inštrumenti. Pri svojem delu uporabljal tudi izvedene finančne inštrumente, še posebej na valuto in obrestno mero in izvedel vpeljavo le te v poslovni proces banke.
  Vodilprojekt vzpostavitve uradnega vzdrževalca likvidnosti obveznic Republike Slovenije na trgovalni platformi MTS.
  Leta 2008 svojo kariero nadaljeval v SID-Slovenski izvozni in razvojni banki d.d., Ljubljana kot pomočnik direktorja oddelka za zakladništvo.
  Pridobil dodatna znanja in izkušnje s področja upravljanja likvidnosti in upravljanja z bilanco banke (ALM).
  So vodil program zadolževanja SID banke na kapitalskih trgih, kjer je banka v letu 2010 izdala obveznico v višini 1 mrd EUR na mednarodnem trgu kapitala.
  Aktivno oblikoval strategijo upravljanja portfelja bančne knjige v višini 900 mio EUR.

  Vodil in sodeloval pri pomembni projekti v SID banki:
  -Vzpostavil« hedge accounting« z namenom varovanja obrestnega tveganja bilance banke
  -Vodil projekt avkcije emisijskih kuponov, kjer je SID banka postala pooblaščeni avkcionar (sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor)
  -Vodil projekt prve zelena obveznica v Republiki Sloveniji

  "Je predsednik društva ACI Slovenija (http://aci-slovenia.org/), ki je prostovoljno združenje članov, ki se poklicno ukvarjajo s trgovanjem s finančnimi inštrumenti v bankah in drugih finančnih organizacijah. Člani združenja so vse slovenske banke kakor tudi največji slovenski zavarovalnici Zavarovalnica Triglav in Zavarovalnica Sava"
  Dejan Šošter, Borzen, d.o.o.


  Dejan Šošter je diplomiran ekonomist, ki je svojo poslovno pot pričel na Ministrstvu za okolje in prostor, nadaljeval na Ekoskladu, danes pa je zaposlen v družbi Borzen, ki je slovenski operater trga z elektriko. Ukvarja se s področjem organiziranega trga z elektriko, dejaven pa je predvsem na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, kjer ima že skoraj deset let izkušenj. G. Šošter je sicer na svoji poklicni poti sodeloval v različnih razvojnih projektih slovenskega energetskega trga, med drugim tudi pri vzpostavljanju nacionalnega registra potrdil o izvoru električne energije. Trenutno na Borzenu vodi dejavnost Informiranja in ozaveščanjao obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

  Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia


  Mojca Černelč Koprivnikar je strokovnjakinja za energetiko, univ. dipl. pravnica, mediatorka, ustvarjalka in voditeljica dogodkov ter predavateljica. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno službo. Kot pravna strokovnjakinja je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja: Podpora regulaciji trgov z električno energijo in z zemeljskim plinom, program Phare. Na Okrožnem sodišču in pri Višjem sodišču v Ljubljani je od leta 2011 pridružena mediatorka in je doslej posredovala v blizu 200 gospodarskih in civilnih sporih. Mojca je od leta 2009 direktorica podjetja Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d. o. o., in je med drugim vodila številne strokovne dogodke ter omizja v energetiki. Verjame v ustvarjalno, premikalno in povezovalno moč strokovnih dogodkov in vsakogar od nas.

  Tina Vončina


  Tina Vončina je ekonomska svetovalka na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, kjer je zaposlena od leta 2005. Pokriva področje evropskega semestra (t.j. letni cikel usklajevanja proračunskih, gospodarskih in strukturnih reform, h katerim se druga drugi zavežejo države članice). Njeno področje dela je tudi spodbujanje naložb v okviru Naložbenega načrta za Evropo. Predtem (2003-2005) je bila zaposlena na Službi Vlade RS za evropske zadeve.
  Je diplomantka mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in magistra evropskih študij s College of Europe (Brugge, Belgija).
  Prispevki

  Preberite sporočilo za javnost

  Informirajte se

  Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

  Prijavite se na e-novice