Upravljanje z energijo v javnem sektorju 021

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 021

Udeležite se brezplačnih webinarjev na tematiko ukrepov URE in OVE, kjer boste:

 

 • seznanjeni s primeri dobrih praks energetskih sanacij v zdravstvenem, šolskem in ožjem javnem sektorju;

 • spoznali specifične ukrepe pri upravljanju z energijo po skupinah stavb za upravnike stavb.

 

DATUM

TEMA WEBINARJA

11. 11. 2021

Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju

18. 11. 2021

Upravljanje z energijo v šolskem sektorju

25. 11. 2021

Upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju

2. 12. 2021

Specifični ukrepi upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb

 

Webinar 1: Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju, 11. 11. 2021 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Izkušnje upravljanja z energijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih ter usmeritve za naprej (doc. dr. Janez Petek, LEA SPODNJE PODRAVJE)
 • Tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi (doc. dr. Janez Petek, LEA)
 • Prezračevanje v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih (Bojan Mehle, LEAG)
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Praktični primeri/primeri dobrih praks (doc. dr. Janez Petek, LEA SPODNJE PODRAVJE in Rajko Leban, GOLEA)

O vsebini:

V okviru prvega webinarja bo predstavljen sistem upravljanja z energijo v zdravstvenem sektorju. Predstavljene bodo Izkušnje upravljanja z energijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih. Pozornost bo namenjena prezračevanju stavb za zdravstveno oskrbo in predvsem tehničnim in zakonodajnim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati pri tovrstnih stavbah. Predstavili  bomo izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v zdravstvenem sektorju ter podali primere dobrih praks.


Prezentacije: Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 2: Upravljanje z energijo v šolskem sektorju, 18. 11. 2021 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Izkušnje upravljanja z energijo na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih ter usmeritve za naprej (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)
 • Tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi (doc. dr. Janez Petek, LEA SPODNJE PODRAVJE)       
 • Prezračevanje na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih (Tadej Koštomaj, LEAD)
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Praktični primeri/primeri dobrih praks (Tadej Koštomaj, LEAD)

O vsebini:

V okviru drugega webinarja bo predstavljen sistem upravljanja z energijo v šolskem sektorju. Predstavljene bodo izkušnje upravljanja z energijo na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih ter usmeritve za naprej. Pozornost bo namenjena tudi tehničnim stavbnim sistemom, minimalnim zahtevam energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi, prezračevanju ter finančnim in drugim inštrumentom. Podali bomo praktične primere upravljanja z energijo v šolskem sektorju ter primere dobrih praks.


Prezentacije: Upravljanje z energijo v šolskem sektorju

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 3: Upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju, 25. 11. 2021 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Izkušnje upravljanja z energijo v ožjem javnem sektorju (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)
 • Tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi (doc. dr. Janez Petek, LEA SPODNJE PODRAVJE)       
 • Prezračevanje upravnih in ostalih stavb (Staš Kos, LEAG)
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Praktični primeri/primeri dobrih praks (doc. dr. Janez Petek, LEA SPODNJE PODRAVJE in Rajko Leban, GOLEA)

O vsebini:

V okviru tretjega webinarja bo predstavljeno upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju. Pozornost bo namenjena tehničnim stavbnim sistemom, minimalnim zahtevam energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi. Predstavljene bodo izkušnje glede ustreznosti prezračevanja upravnih stavb, kjer gre večinoma za pisarniško delo. Prisotnost ljudi v teh prostorih (z izjemo sejnih sob ipd.) je navadno nižja kot v vrtcih in šolah. Predstavljene bodo meritve notranjega udobja v tovrstnih stavbah in priporočila za ukrepanje.


Prezentacije: Upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 4: Specifični ukrepi upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb, 2. 12. 2021 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Celovit pristop k energetski sanaciji (Staš Kos, LEAG)                                                          
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Prezračevanje v javnih stavbah (Tadej Koštomaj, LEAD)
 • Energetska učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju (Rajko Dolinšek, Informa Echo)
 • Praktični primeri/primeri dobrih praks (Staš Kos, LEAG)

O vsebini:

V četrtem webinarju se bomo osredotočili na upravljanje s stavbami, kjer je poleg energetskih ciljev potrebno zasledovati tudi potresno varnost ter ohranjanje kulturne dediščine. Predstavljeni bodo koraki pri izvedbi celovite energetske sanacije, ki obsega tudi statično sanacijo, rešitve glede navlaževanja konstrukcijskih slojev in estetsko prenovo. Predstavili bomo izsledke Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor ter Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.

Podali bomo tudi konkretne primere stavb, kjer smo se poleg vprašanja energetske sanacije srečevali tudi z vprašanjem potresne varnosti, kulturne dediščine, sanacije navlaževanja zidov in kapilarne vlage ipd.


Prezentacije: Specifični ukrepi upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju


Predavatelji: 

 

doc. dr. JANEZ PETEK
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj

Doc. dr. Janez Petek je od leta 2008 direktor Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje, Ptuj. Glavne naloge in pristojnosti Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje so vodenje in priprava projektov, energetski pregledi, lokalni energetski koncepti, svetovanje, izobraževanje, promocija. Je habilitiran predavatelj na Višji šoli na Ptuju, smer Bionika – predmet Energetika v bioniki 1 in 2, habilitiran docent na Visoki šili na Ptuju-Predmet Energetski sistemi.
Vsako leteno predava Zgodovino Lova na Slovenskem za lovske pripravnike v Zvezi lovskih družin Ptuj-Ormož. Napisal je 12 izvirnih znanstvenih člankov z faktorjem vpliva, 13 strokovnih člankov, 15 člankov na znanstveni konferenci, 16 člankov na strokovni konferenci, 5 poglavij v znanstveni monografiji, 5 poglavij v strokovni monografiji, 27 poročil o rezultatih preiskav, 188 elaboratov in študij, 26 projektov za gradnjo, + ostalo, skupaj 411 referenc.


RAJKO LEBAN, univ. dipl. inž. str.
Lokalna energetska agencija GOLEA

Rajko Leban je direktor zavoda GOLEA (Goriška Lokalna energetska Agencija) Nova gorica. Deluje na področju oblikovanja in izdelave zahtevnejših študij izvedljivosti projektov trajnostne energetike, izdelave projektantskih popisov projektov trajnostne energetike, priprave zahtevnejših aktov (odlokov) in razpisne dokumentacije s področja trajnostne energetike, še posebej s področja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe z energijo. Zadnjih 5 let se aktivno ukvarja z izvajanjem izobraževanj URE in OVE. Sodeloval je tudi pri pripravi Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.   

dr. VLASTA KRMELJ, univ.dipl.inž., 
Energetska agencija za Podravje

dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl. inž. kem.tehn., je direktorica Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije v Mariboru. Diplomirala in doktorirala je na Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Ima naziv  Evropski energetski manager in je strokovnjak za strateško energetsko načrtovanje in pripravo energetskih izkaznic. Je specialistka za področje izvajanja in financiranja projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov, s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti ter vodenju in organiziranju  dela na projektih. Že drugi mandat je podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje financiranja. V zadnjih 5 letih je vodila 15 mednarodnih projektov in številne lokalne projekte.  Od leta 2006 se ukvarja z energetskim upravljanjem v javnem sektorju, energetskimi sanacijami in pogodbenim financiranjem le-teh. Izvedla je mnoga predavanja doma in v tujini s področja energetskega in  finančnega upravljanja projektov. Agencija, ki jo vodi, je za svoje delo prejela številna priznanja. Od decembra 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi. 

STAŠ KOS, univ.dipl.inž.str
Lokalna energetska agencija Gorenjske

Staš Kos univ.dipl.inž.str. je zaposlen na Lokalni energetski agenciji Gorenjske od leta 2014 kot vodja svetovalcev na področju energetike. Ukvarja se z energetskim menedžmentom v lokalnih skupnostih, celovitimi energetskimi sanacijami javnih objektov, pripravo vlog za razpise, izdelavo energetskih pregledov, energetskih izkaznic in investicijske dokumentacije.
Vodenje projektov Lokalne energetski agenciji Gorenjske:
Prevzeli smo vodenje projekta priprave vloge za razpis JOB 2018 skupaj z zunanjimi partnerji. V celoti smo prevzeli vodenje priprave vloge, aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije
(pregled projektantskih rešitev in ovrednotenje). V celoti smo prevzeli tudi pripravo zahtevkov za izplačilo, deloma pa smo prevzeli izvajanje strokovnega nadzora v enem objektu.
Trenutno vodimo projekt priprave vloge za razpis JOB 2020 za 6 objektov v lasti Občine Tržič, Kamnik in Preddvor. V celoti smo prevzeli pripravo vloge, izvedbo potrebne dokumentacije, aktivno smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije (pregled projektantskih rešitev in ovrednotenje). Projekt je posebej zahteven iz vidika kulturne dediščine, saj so trije od šestih objektov spomeniško zaščiteni.
Izdelava razširjenih energetskih pregledov:
Vrtec Deteljica Tržič, Občinska stavba Bohinj, Zdravstveni dom Bohinj, Podružnična osnovna šola Kovor, Osnovna šola Sovodenj, Dom krajanov Preddvor, Občinska stavba Tržič, Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj in dvorana Planina, Grad Neuhaus, Tržiški muzej. Izdelava DIIP: Občinska stavba Bohinj, Vrtec Deteljica Tržič, Dom krajanov Preddvor, Energetska sanacija objektov v lasti Občine Tržič, Kamnik in Preddvor.

TADEJ KOŠTOMAJ, dipl. inž. energ.
Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina

Zaposlen na agenciji za energetiko LEAD. V podjetju skrbi za učinkovito rabo energije. Učinkovito rabo energije izvajajo preko centralno nadzornega sistema, kjer upravljajo z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevalnimi sistemi. Poleg upravljanja skrbi tudi za svetovanje in izbiro obnovljivih virov energije. V podjetju izdelujejo tudi lokalne energetske koncepte, energetske preglede in energetske izkaznice.

RAJKO DOLINŠEK, Informa Echo
Rajko Dolinšek je soustanovitelj in direktor podjetja Informa Echo, ki je usmerjeno v spodbujanje učinkovite rabe energije. Kot komunikator, povezovalec prizadevanj in promotor energetske učinkovitosti je vodil številne komunikacijske projekte in kampanje za državno in lokalno upravo ter za vodilna energetska in druga podjetja v Sloveniji in v tujini. Sodeluje s komunikacijsko mrežo Fleishman Hillard. Vrsto let je predaval na Londonski šoli za odnose z javnostmi in objavil številne članke o učinkovitem ravnanju z energijo. Skupaj z Olivero Baćović Dolinšek in drugimi člani tima Informa Echo razvija Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – EURE in vodi Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije - REUS, program Porabimanj, Pozitivnoenergijo in Kazalce ravnanja z energijo. Za spodbujanje učinkovite rabe energije je Informa Echo prejela številna priznanja v Sloveniji in v tujini. 

 

BOJAN MEHLE, univ.dipl.inž.str
Lokalna energetska agencija Gorenjske

V prvih letih službovanja je poleg osnovnega dela projektanta veliko sodeloval s centrom za tehnološke inovacije Novum iz Ljubljane in tam prijavil blizu dvajset izboljšav in inovacij ter za to prejel tudi posebno priznanje za inventivno dejavnost. Zdaj opravlja delo projektanta, nadzornika, revidenta načrtov in izvajanja strojnih inštalacij. Pri tem posveča posebno pozornost pri uvajanju sistemov učinkovite rabe energije v stavbah ter izkoriščanju obnovljivih virov energije. Dve desetletji sodeluje s predavanji s teh področij kot predavatelj na različnih strokovnih posvetih ter izobraževanjih (LCCA in celovito načrtovanje pri prenovi stavb, REBECEE, COVEVO, Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Zgradbe-energija-okolje, v izobraževalnih programih za pridobitev certifikata strokovnjakov za energijsko učinkovitost stavb v okviru Forum Akademija, Uspešen facility menedžer v okviru Forum Medije in drugod). Strokovne teme se nanašajo na sodobne sisteme strojnih inštalacij, zlasti na prezračevanje stanovanjskih in poslovnih stavb, uporabo obnovljivih virov energije ter učinkovito rabo energije. Je član Inženirske zbornice Slovenije in član njene nadzorne komisije, član strokovnega sveta Lokalne energetske agencije Gorenjske ter pod okriljem Ministrstva za okolje tretji zaporedni mandat član izpitne komisije za podeljevanje licenc za izdelavo energetskih izkaznic.
V l. 2004 je od Agencije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije prejel posebno plaketo, kot član projektne skupine pa na 15. dnevih energetike 1. nagrado za Energetsko učinkovit projekt 2013.


informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice