Podpore za proizvodnjo

Podpore za proizvodnjo

Več o programih v »Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020«

Program za spodbujanje elektrike proizvedene iz obnovljivih virov energije

Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije so:

  • Zagotovljeni odkup elektrike

Na podlagi te podpore center za podpore ne glede na ceno elektrike na trgu odkupi vso prevzeto neto proizvedeno električno energijo, za katero je proizvodna naprava na obnovljive vire energije prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah elektrike, določenih z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije;

  • Finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora)

Ta podpora se dodeli neto proizvedeni električni energiji, za katero je prejeto potrdilo o izvoru in ki jo proizvajalci elektrike iz obnovljivih virov energije prodajo sami na trgu ali jo porabijo kot lastni odjem pod pogojem, da so stroški proizvodnje te energije višji od cene, ki jo je za to električno energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo.

Do zagotovljenega odkupa elektrike so upravičene proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo do 5 MWe (e - električna moč). Proizvodne naprave na obnovljive vire energije s sosežigom lesne biomase niso upravičene do zagotovljenega odkupa ne glede na velikostni razred proizvodne naprave.

Proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo do 5 MWe se lahko odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa samostojno prodajajo električno energijo na trgu in prejemajo podporo kot obratovalno podporo. Proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno močjo 5 MWe in več lahko prejemajo le obratovalno podporo.

Do podpore so upravičeni vsi investitorji, ki zgradijo novo proizvodno napravo in lahko za svojo električno pridobijo potrdila o izvoru. V skladu s Smernicami Skupnosti za državne pomoči za varstvo okolja je zgornja meja za podporo po tej shemi 125 MWe nazivne moči proizvodne naprave na obnovljive vire energije.

 

Programi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje

Spodbujevalni program za vgradnjo sončnih sistemov

Program izvaja Eko sklad in je namenjen gospodinjstvom. Podpore se razlikujejo glede na tehnologijo. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe vendar ne več kot 150 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in ne več kot 200 € na m2 površine sistema z vakuumskimi sprejemniki. Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v skupinsko organizirani gradnji, je spodbuda fiksna in znaša 75 € na m2 površine vgrajenih sprejemnikov.
Več o programu

Spodbujevalni program za vgradnjo specialnih kotlov na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci)

Program izvaja Eko sklad in je namenjen gospodinjstvom. Višina podpore znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote ter predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, vendar ne več kot 2.000 € za kotel na sekance ali pelete, oziroma največ 1.500 € za kotel na polena.
Več o programu

Program Energetsko svetovanje – EnSvet

EnSvet je projekt, ki je namenjen svetovanju ter dvigu informiranosti in ozaveščenosti občanov za smotrno ravnanje z energijo in izrabo obnovljivih virov energije. S programom EnSvet se zagotavlja brezplačne in neodvisne nasvete občanom o URE in izrabi OVE, z namenom priporočila za ustrezno ravnanje oz. (pred)pripravo investicije.
Več o programu

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice