Podpore za proizvodnjo

Podpore za proizvodnjo

Program za spodbujanje proizvodnje elektrike proizvedene iz obnovljivih virov energije

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Izvajalec podporne sheme državnih subvencij in odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam je center za podpore, ki deluje v okviru družbe Borzen.

V podporno shemo vstopajo naprave, ki jim je dodeljena podpora na podlagi javnega poziva oziroma razpisa, ki ga objavi Agencija za energijo. V okviru poziva bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz državnega akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno elektriko, ki jo bo proizvajalec skupaj s predvideno količino proizvodnje opredelil ob prijavi na javni poziv. Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne presegajo 10 MW nazivne električne moči, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 50 MW, ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne električne moči.

Skladno z EZ-1 je Agencija za energijo dolžna vsako leto do 1. oktobra objaviti javni poziv, s katerim povabi investitorje k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se na razpisu potegujejo za prejem podpore v naslednjem letu. 

Razpisi so običajno najavljeni v okviru priprav Energetskih bilanc Republike Slovenije, ki jih najdete na naslednji povezavi
Vse informacije povezane z javnimi pozivi so dostopne na spletnih straneh Agencije za energijo.  


Programi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, gospodarstvu in javnem sektorju

Programe nepovratnih finančnih spodbud oziroma subvencij in ugodnih okoljskih kreditov ponuja Eko sklad. Nemenjeni so spodbujanju okolju prijaznih naložb tako za prebivalstvo, gospodarstvo kot tudi javni sektor. Več informacij najdete na spletnih straneh Eko sklada

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice