Samooskrba

Samooskrba

SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji med seboj povezanih končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe).

Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja.

Pravica do samooskrbe

Končni odjemalci, priključeni na distribucijsko omrežje, imajo pravico, da postanejo končni odjemalci s samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov. Pravico do samooskrbe uveljavljajo končni odjemalci posamično, v skupnostni samooskrbi ali z agregiranjem. Agregiranje je aktivnost, ki povezuje odjem ali proizvodnjo električne energije več uporabnikov sistema, z namenom prodaje, nakupa ali dražbe na katerem koli trgu električne energije.

Končni odjemalec s samooskrbo z dobaviteljem električne energije sklene pogodbo o samooskrbi. Gre za vrsto pogodbe o dobavi električne energije in mora poleg obveznih sestavin, določenih z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo, vsebovati tudi določbe o odkupu električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo, ki je bila oddana v omrežje. Končni odjemalec s samooskrbo lahko za proizvedeno električno energijo sklene tudi pogodbo o nakupu električne energije iz obnovljivih virov.

Individualna samooskrba

V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.

Samooskrba večstanovanjske stavbe

V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest iste večstanovanjske stavbe in ki v samooskrbo lahko vključijo tudi eno ali več merilnih mest, prek katerega oziroma katerih se z električno energijo oskrbujejo skupni prostori ali skupne naprave večstanovanjske stavbe (merilna mesta skupne rabe) ali ki v samooskrbo vključijo dve ali več merilnih mest skupne rabe. V primeru samooskrbe večstanovanjske stavbe je naprava za samooskrbo preko merilnega mesta naprave za samooskrbo priključena na točki prehoda v razdelilni omarici iz distribucijskega omrežja v skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo večstanovanjske stavbe, na katero so priključena merilna mesta, ki so vključena v samooskrbo te večstanovanjske stavbe.

Skupnost OVE

Skupnostna samooskrba je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje potreb vsaj dveh končnih odjemalcev, povezanih v skupnostno samooskrbo, z eno ali več napravami za samooskrbo.

V skupnost OVE se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo prek dveh ali več merilnih mest, ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) kot naprava za samooskrbo. V primeru skupnosti OVE je naprava za samooskrbo prek merilnega mesta naprave za samooskrbo priključena na nizkonapetostno distribucijsko omrežje. 

Končni odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na podlagi pogodbe po pravilih obligacijskega prava ali tako, da ustanovijo pravno osebo. Skupnost na področju energije iz obnovljivih virov organizirana v obliki pravne osebe, je pravna oseba, ki temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je samostojna in jo dejansko nadzorujejo družbeniki ali člani, ki so v bližini projektov na področju energije iz obnovljivih virov, ki jih ima ta pravna oseba v lasti in jih razvija, katere družbeniki ali člani so pravne ali fizične osebe, razen pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in niso MSP (majhna ali srednje velika podjetja) in katere glavni cilj je zagotoviti okoljske, gospodarske in socialne skupnostne koristi za svoje družbenike, ali člane, ali lokalna območja, kjer deluje, in ne toliko finančne dobičke.

Končni odjemalci, ki so udeleženi v skupnostni samooskrbi, se lahko dogovorijo, da si delijo proizvedeno energijo iz obnovljivih virov.

Za skupnost OVE velja tudi, da ima pravico do proizvodnje, porabe, shranjevanja in prodaje energije iz obnovljivih virov, tudi na podlagi pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov, da enakopravno dostopa do vseh ustreznih energetskih trgov tako neposredno kot prek agregiranja; da se za namene zakona ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/21) se šteje za proizvajalca električne energije; da se za proizvodno napravo lahko izdajajo deklaracije in potrdila o izvoru ter da  lahko pridobi podporo iz 15. in 20. člena zakona ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/21).

 

Primeri dobrih praks

V zadnjem času se je v evropskem prostoru vzpostavilo več projektov s ciljem širjenja  in uveljavljanja energetskih skupnosti v sklopu energetskega prehoda na zeleno energijo. Med njimi sta tudi Compile ter NRG2Peers, v katerih sodelujejo tudi slovenski partnerji.

Prvenstveni cilj projekta COMPILE je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast OVE v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti, medtem ko je ključni cilj projekta NRG2peers podpreti vzpon nove generacije evropskih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu medsebojne izmenjave.

Rešitve in prednosti, ki jih prinašajo demonstrativni projekti pri odpravi obstoječih težav uporabnikov omrežja si lahko ogledate na povezavi.

Zakonodaja

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21)

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21-ZSROVE, 43/22)

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice