Trajnostna energija lokalno 015

Trajnostna energija lokalno 015

Prvo strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Lokalni energetski koncepti v praksi 

Potekala je 15. septembra 2015 v Ljubljani, Plaza Hotel

Na konferenci ste:

  • se naučili, kako še bolj učinkovito uresničevati vaše lokalne akcijske načrte,
  • se seznanili z dobrimi domačimi in tujimi praksami, 
  • se imeli priložnost posvetovati z odločevalci, kot tudi vašimi stanovskimi kolegi, 
  • pridobili vpogled v novosti in pričakovane spremembe urejanja lokalne trajnostne energetike. 

Izobraževalni dogodek je bil namenjen za župane in za v občinah pristojne za energetske projekte (»lokalni energetski upravljavci«), kot tudi vodstvene in strokovne kadre ključnih deležnikov, ki so vpeti v lokalno trajnostno energetiko.

 

 

Foto utrinki

 

Prispevki

Zbornik konference si lahko prenesete s klikom na spodnjo ikono.

Ključni vsebinski povzetki konference

Uspešna prihodnost trajnostne energetike zahteva lokalne ukrepe

Da so uspešni lokalni energetski koncepti v praksi ključni za doseganje ciljev 20-20-20 na državni in evropski ravni, so si bili enotni številni sodelujoči na konferenci Trajnostna energija lokalno, ki jo je premierno, kot napredno stičišče trajnostne energetike, kot eno izmed aktivnosti s področja informiranja in ozaveščanja, priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Prvo tovrstno srečanje se je zaključilo z okroglo mizo »Ambicije lokalnih skupnosti za trajnostno energijo jutri«, kjer so sodelujoči ob predstavitvi svojih pogledov izpostavili, da občine potrebujejo celosten strokovni pristop in vizijo, kot tudi dobro upravljanje projektov po zaključku investicije ter intenzivnejše sodelovanje med občinami, da bi njihovi trajnostni energetski projekti bili uspešni.

Petnajst govorcev se je skupaj z več kot 150 udeleženci dotaknilo nekaj ključnih izzivov pred katerimi se je znašla lokalna trajnostna energetika. Kako v praksi uresničevati lokalne energetske koncepte, dosegati pomembne energetske prihranke, okoljske cilje, uporabljati obnovljive vire energije in nenazadnje imeti čistejši zrak? To so vprašanja, ki po besedah predstavnika organizatorja, dr. Karla Peršolje, direktorja Borzena, motivirajo željo prispevati k delitvi znanj in praks ter spodbujati aktivnosti na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Kot je poudaril mag. Klemen Potisek iz Ministrstva za infrastrukturo, imajo energetski ukrepi na lokalni ravni izjemen pomen saj v praksi udejanjajo politične cilje na nacionalni oz. EU ravni. Pri tem prihaja do pobud za povezovanje občin, pokazalo pa se je tudi, da so občine, ki sodelujejo z lokalnimi energetskimi agencijami, uspešnejše pri izvajanju svojih energetskih konceptov, učinkovitejše pri pridobivanju novih projektov in finančnih sredstev.
Po besedah Rajka Lebana iz Goriške lokalne energetske agencije, bodo projekti energetskega pogodbeništva eden ključnih finančnih instrumentov energetske sanacije stavb in ukrepov učinkovite rabe energije v prihodnje: tako se v večji meri v ukrepe učinkovite rabe energije vključi zasebni kapital, povečajo se vložena javna sredstva, ter dosežejo večji prihranki energije na enoto spodbude za investicijo, kar izkazuje uspešni projekt energetskega pogodbeništva Občine Brda. Mag. Jure Vetršek, Univerza v Ljubljani, je poleg predstavitve uspešnega primera ravnanja z energijo na Univerzi, kot tudi primera energetske obnove Filozofske fakultete, opozoril na potencial obratovalne energetske učinkovitosti; da je že z dobrim poznavanjem sistemov in izobraževanjem tehničnega osebja po celotni verigi, veliko mogoče doseči na že obstoječih sistemih. Pri tem brez meritev s sistemi ni mogoče učinkovito upravljati. Kako z malo denarja z ambicioznim delovanjem narediti največ v zgolj nekaj letih in se zavihteti na 6. mesto izmed več kot 1.300 sodelujočih evropskih občin ter prejeti zlato nagrado European energy award, je s praktičnimi napotki izpostavil Gabriel Hribar, podžupan avstrijske Železne Kaple.

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo »Ambicije lokalnih skupnosti za trajnostno energijo jutri«, kjer je mag. Tilen Smolnikar iz Ministrstva za infrastrukturo napovedal pilotne projekte vlade na področju sanacije stavb vlade in konec leta 2015 ali v začetku 2016 bližajoče razpise za celoten javni sektor. Občine, ki se bodo hotele potegovati za sofinanciranje, bodo morale izkazovati proaktivnost in izkušnje: imeti že opravljen razširjen energetski pregled, vsaj pilotno izpeljan projekt javno-zasebnega partnerstva ter pripravljeno investicijsko dokumentacijo. Prelomne izzive daljinske energetike je napovedala Mojca Kert, Petrol Energetika, ki je izpostavila, da usmeritve države pri dodeljevanju spodbud za ukrepe URE in spodbujanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov lahko ogrožajo dolgoročni obstoj in razvoj obstoječih daljinskih sistemov ogrevanja. 

Sklepne ugotovitve omizja in udeležencev so bile, da sama investicija v energetsko učinkovitost in uvedba obnovljivih virov energije še ne zagotavlja uspešnost projekta, temveč je ključno nadaljnje strokovno učinkovito upravljanje projekta, vedno bolj pomembna je zato strokovna podpora lokalnih energetskih agencij in nujnost sodelovanja med občinami. Pri tem gre izpostaviti, da je mogoče s tovrstnimi energetskimi projekti doseči številne druge multidisciplinarne učinke: od gospodarskih, socialnih do turistično razvojnih in kmetijskih.

V tem smislu jih lahko podpre tudi osrednja informacijska točka, ki jo je predstavil Borut Rajer iz Borzena, portal Trajnostna energija, ki s strokovnimi informacijami o OVE in URE in navezavo na druge vire informacij ter primere dobrih praks, pomembno prispeva k uspešnim trajnostnim projektom na lokalni ravni.

 

Informirajte se