Upravljanje z energijo v javnem sektorju 022

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 022

Na webinarjih s področja upravljanje z energijo v javnem sektorju, ste se seznanili z:


 • energetskimi pregledi, energetskim knjigovodstvom in energetsko učinkovitostjo v javnem sektorju
 • delovanjem sistemov na področju OVE in URE

IZVEDBA

NASLOV WEBINARJA

8. 11. med 10h in 13h

Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov

15. 11. med 10h in 13h

Optimizacija delovanja sistemov OVE-URE ter EU skladi in nepovratna sredstva

22. 11. med 10h in 13h

Napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju

29. 11. med 10h in 13h

Energetska učinkovitost in OVE v javnem sektorju

 

Usposabljanje je bilo organizirano kot del stalnega poklicnega usposabljanja v skladu s 6. členom Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), da se morajo pooblaščeni inženirji na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati. Pooblaščeni in nadzorni inženirji so za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Več o webinarjih:

 

Webinar 1:  Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov, 8. 11. 2022 (med 10.00 in 13.00 uro)

 • Energetski pregled (Jure Eržen, Lokalna energetska agencija Gorenjske)
 • Energetsko knjigovodstvo in poročanje  (Petra Plošnik,  Energetska agencija za Podravje)
 • Vodenje projektov (Nejc Jurko, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško) 

O vsebini:

Predstavljene bodo osnove in ključni elementi energetskega pregleda, vse od načrta do izvedbe in končnega energetskega poročila. Predstavljena bosta energetski monitoring in analitika. Pozornost bo namenjena vsem ključnim korakom izvedbe projekta, od projektne logike, vse do zaključka projekta in predaje projekta v uporabo.


Prezentacije: Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 2: Optimizacija delovanja sistemov OVE-URE ter EU skladi in nepovratna sredstva, 15. 11. 2022 (med 10.00 in 13.00 uro)

 • Optimizacija delovanja sistemov OVE in URE (doc. dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj)
 • EU skladi in nepovratna sredstva (Rajko Leban, Lokalna energetska agencija GOLEA) 

O vsebini:

Predstavljen bo energetski monitoring stavb in procesov ter njegova vključitev v centralni nadzorni sistem, optimizacija delovanja energetskih naprav in energetska učinkovitost. Dotaknili se bomo institucionalni okvirji Evrospke unije, evropskih politik in nacionalne politike na energetskem področju. Prav tako bodo podani odgovori na vprašanja kaj so evropske politike, zakaj potrebujemo zeleni prehod, kaj so EU skladi, kako pridobiti sredstva in več o tem kako se prijaviti na razpise.


Prezentacije: Optimizacija delovanja sistemov OVE-URE ter EU skladi in nepovratna sredstva

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 3: Napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju, 22. 11. 2022 (med 10.00 in 13.00 uro)

 • Napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju (mag. Bogomil Kandus, ENEKOM, d.o.o.)

O vsebini:

Predstavljena bo uredba o upravljanju energije v javnem sektorju in aktualna zakonodaja. Prav tako pa tudi zahteve standardov s področja sistemov upravljanja z energijo, kot elementi planiranja sistema, snovanje in naročanje, vrednotenje izvajanja sistema upravljanja z energijo ter predstavljeni bodo primeri dobre prakse sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju.

 

Prezentacija: Napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Webinar 4: Energetska učinkovitost in OVE v javnem sektorju, 29. 11. 2022 (med 10.00 in 13.00 uro)

 • Energetska učinkovitost v javnem sektorju (doc. dr. Janez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, Ptuj)
 • Obnovljivi viri energije v javnem sektorju (Tadej Koštomaj, Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina)

O vsebini:

Osredotočili se bomo na tehnični stavbni sistem in zahteve energetske učinkovitosti stavb, potencialov izboljšanja energetske učinkovitosti, energetske sanacije in na ozaveščanje o učinkoviti rabi energije. Predstavljeni bodo tudi obnovljivi viri energije v javnem sektorju - od minimalnih zahtev na stavbah, do potencialov OVE, postopkov umeščanja v prostor in postavitve sistema obnovljivih virov energije od vloge do sistema.


Prezentacije: Energetska učinkovitost in OVE v javnem sektorju

Podrobnejše gradivo: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Povzetek podrobnejšega gradiva: Upravljanje z energijo v javnem sektorju

 

Predavatelji: 

JURE ERŽEN, univ.dipl.inž.grad, Lokalna energetska agencija Gorenjske

Jure Eržen univ.dipl.inž.grad. in inž. elektroenergetike je zaposlen na Lokalni energetski agenciji Gorenjske od leta 2015. Ukvarja se z energetskim menedžmentom v lokalnih skupnostih, pripravo lokalnih energetskih konceptov in izdelavo energetskih pregledov. Je tudi pooblaščen za izdelavo izračunov PHPP in certificiranje stavb v skladu z DGNB.


NEJC JURKO, univ.dipl.ekon., Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Na Energetski agenciji KSSENA je zadolžen za pripravo investicijske dokumentacije in vodenje mednarodnih projektov. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri pripravi projektov, iskanju optimalnih stroškovno učinkovitih rešitev in ustreznih virov financiranja. Poleg tega svetuje pri oblikovanju ustreznih strategij za razvoj obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, skrbi za pripravo projektnih predlogov in je vključen v iskanje novih možnosti za mednarodno sodelovanje zavoda.


mag. BOGOMIL KANDUS, univ. dipl. inž. str., ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str. se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let.
Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot so:

 • uvajanje energetskih pregledov ali
 • svetovanje večjim porabnikom energije.

Pred 20. leti pa je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije.
Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. Prav tako je s strokovno skupino ENEKOMa s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa.

Poleg aktivnega vodenja projektov s področja energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih, sodeluje tudi pri vrsti izobraževanj, kot so:

 • Izobraževanje EUREM v organizaciji Instituta 'Jožef Stefan'.
 • Izobraževanje Orodja energetskega managementa OEM v organizaciji CPU GZS.
 • Usposabljanja s področja standarda SIST EN ISO 50001 v organizaciji SIQ.
 • Je gostujoči strokovnjak EPF Univerze v Mariboru v okviru predmeta Tehnološki menedžment in varstvo okolja.

 

TADEJ KOŠTOMAJ, dipl. inž. energ., Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina

Zaposlen na agenciji za energetiko LEAD. V podjetju skrbi za učinkovito rabo energije. Učinkovito rabo energije izvajajo preko centralno nadzornega sistema, kjer upravljajo z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevalnimi sistemi. Poleg upravljanja skrbi tudi za svetovanje in izbiro obnovljivih virov energije. V podjetju izdelujejo tudi lokalne energetske koncepte, energetske preglede in energetske izkaznice. RAJKO LEBAN, univ. dipl. inž. str., Lokalna energetska agencija GOLEA

Rajko Leban je direktor zavoda GOLEA (Goriška Lokalna energetska Agencija) Nova gorica. Deluje na področju oblikovanja in izdelave zahtevnejših študij izvedljivosti projektov trajnostne energetike, izdelave projektantskih popisov projektov trajnostne energetike, priprave zahtevnejših aktov (odlokov) in razpisne dokumentacije s področja trajnostne energetike, še posebej s področja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe z energijo. Zadnjih 5 let se aktivno ukvarja z izvajanjem izobraževanj URE in OVE. Sodeloval je tudi pri pripravi Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.  

 


doc. dr. JANEZ PETEK, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Ptuj

Doc. dr. Janez Petek je od leta 2008 direktor Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje, Ptuj. Glavne naloge in pristojnosti Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje so vodenje in priprava projektov, energetski pregledi, lokalni energetski koncepti, svetovanje, izobraževanje, promocija. Je habilitiran predavatelj na Višji šoli na Ptuju, smer Bionika – predmet Energetika v bioniki 1 in 2, habilitiran docent na Visoki šili na Ptuju-Predmet Energetski sistemi.

Vsako leteno predava Zgodovino Lova na Slovenskem za lovske pripravnike v Zvezi lovskih družin Ptuj-Ormož. Napisal je 12 izvirnih znanstvenih člankov z faktorjem vpliva, 13 strokovnih člankov, 15 člankov na znanstveni konferenci, 16 člankov na strokovni konferenci, 5 poglavij v znanstveni monografiji, 5 poglavij v strokovni monografiji, 27 poročil o rezultatih preiskav, 188 elaboratov in študij, 26 projektov za gradnjo, + ostalo, skupaj 411 referenc.


PETRA PLOŠNIK, univ. dipl. ekol., Energetska agencija za Podravje

Petra Plošnik je zaposlena v Energetsko podnebni agenciji za Podravje. Diplomirala je na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Od leta 2017 je zaposlena v Energetsko podnebni agenciji za Podravje, kjer se ukvarja z energetskim upravljanjem v javnem sektorju. Izkušnje ima s področja varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti.  

 

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice