Trajnostna energija lokalno 018

Trajnostna energija lokalno 018

Četrto strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev 018


TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO

Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe ukrepov URE? 

Torek, 18. septembra 2018, od 9. do 14. ure, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana


Uspešno je zaključeno srečanje, ki je bilo namenjeno vsem, ki ste vpeti v lokalno trajnostno energetiko. Zaključki interaktivne razprave po metodi Svetovna kavarna, v kateri so sodelovali vsi udeleženci pa zaokrožuje skupne misli, ki so na ravni trajnostne lokalne energetike predvsem usmerjene v povezovanje. Zaključki srečanja so na voljo na povezavi

IZ VSEBINE KONFERENCE

Da je prihodnost uspešne lokalne energetike prav v povezovanju večjega števila energetskih projektov, s čimer se lažje zagotovi uspešno financiranje le-teh, kot tudi doseže multiplikativne učinke, so si bili enotni udeleženci na srečanju Trajnostna energija lokalno. Že četrtič je konferenco, kot napredno stičišče lokalne energetike, priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Zakaj Evropska unija z Naložbenim načrtom za Evropo in njegovo gonilno silo, to je Evropski sklad za strateške naložbe zlasti spodbuja financiranje javnih projektov z javno-zasebnimi partnerstvi, je izpostavila Ulla Hudina Kmetič iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Kako vrednotenje koncesij z analizo denarnega toka omogoča boljšo pogajalsko moč javnega partnerja, je naslovil mag. Dejan Podhraški iz družbe ROC. Vodilne uspešne primere različnih vrst obsežnejšega povezovanja energetskih projektov lokalnih skupnosti pa sta predstavila župana občine Novo Mesto in občine Idrija ter direktor lokalne energetske agencije iz Nove Gorice. Srečanje se je zaključilo z interaktivno razpravo vseh udeležencev po metodi Svetovna kavarna - izzivi in koristi povezovanja lokalnih energetskih projektov in žetvijo skupnih zaključkov, ki bodo posredovani relevantni javnosti in pristojnim organom. VEČ

 

PROGRAM

 

 

*Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, kot tudi nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si 


 

FOTO UTRINKI

foto: Vladimir Habjan

 GOVORCI

 

Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o.


Iztok Gornjak je diplomiral leta 2008 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in je po izobrazbi univerzitetni diplomirani gospodarski inženir strojništva. Trenutno zaključuje doktorski študij na Fakulteti za strojništvo v Mariboru iz smeri Tehniško varstvo okolja. Zaposlen je v družbi Borzen, d.o.o. kot analitik za energetsko področje. Njegovo delo zajema pripravo podlag, razvoj in uvajanje novih produktov in storitev podjetja ter izdelavo analiz, poročil in raziskav za potrebe in naloge Centra za podpore. V preteklosti je sodeloval na številnih projektih na področju lokalnih skupnosti, med drugim pri pridobivanju nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, pri izdelavi razširjenih energetskih pregledov stavb in izdelavi lokalnih energetskih konceptov.

Ulla Hudina Kmetič, Evropska komisja

 

Ulla Hudina Kmetič dela za Evropsko komisijo že od leta 2003 naprej. Od maja 2004 do oktobra 2012 je bila zaposlena na Generalnem direktoratu za podjetja in industrijo pri Evropski komisiji v Bruslju in sicer v enoti za finančne instrumente za mala in srednje velika podjetja. Od oktobra 2012 naprej je zaposlena na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji kot namestnica vodje in ekonomska svetovalka. Med univerzitetnim izobraževanjem je študirala ekonomske znanosti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Belgiji. Opravljen ima znanstveni magisterij iz makroekonomije ter magisterij iz evropskih ekonomskih študij.

 

 

Rajko Leban, GOLEA

 

Rajko Leban je direktor Goriške lokalne energetske agencije od leta 2010. Poleg vodenja zavoda je aktivno vpet v številne projekte na področju trajnostne energetike. Pri svojem delovanju je uspešno izvedel številne projekte na področju lokalnih skupnosti, kot so: študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, študije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, akcijski načrti trajnostne energetike, Lokalni energetski koncepti, investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo javnih stavb, izobraževanje URE in OVE. Leta 2013 je bil tutor pri mednarodnem projektu BIOTRANSF, program Leonardo da Vinci, in tehnični strokovnjak pri mednarodnem projektu Proforbiomed. Sodeluje na številnih konferencah mednarodnih projektov. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v gospodarstvu. Pred tem je bil prokurist v podjetju Eko Les Energetika, vodja proizvodnje v Iskri Avtoelektriki Asing in direktor podjetja Gostol. Ima tudi licenco neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic.

Gregor Macedoni, župan, Novo Mesto 

 

Gregor Macedoni je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto. Pred nastopom mandata je služboval v gospodarstvu, vendar venomer sodeloval v okvirih civilno-družbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pred prihodom na rotovž je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS, kar ga je pogosto popeljalo na poslovna potovanja po celem svetu. Kot župan za mandat od leta 2014 do leta 2018 si prizadeva skozi spremembe delovanja širših občinskih sistemov in predvsem konkretnih investicij, prispevati k viziji, ki si jo je pred volitvami zastavil, in sicer, da bo Novo mesto občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati. Rojen je bil leta 1973 v Novem mestu, kjer je v mladosti obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Želja po nadgrajevanju znanja ga je popeljala v Ljubljano na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, kjer je ob aktivnem delovanju v ljubljanski študentski organizaciji diplomiral z odliko, leta 1997. Med delom je kasneje zaključil podiplomski študij ekonomije v Ljubljani. Dom si je ustvaril v Novem mestu, skupaj z ženo in njunimi štirimi otroki.

 

Dr. Karlo Peršolja, Borzen, d.o.o. 

 

Dr. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.


mag. Dejan Pohraški, ROC, d. o. o. 


Mag. Dejan Podhraški je direktor družbe ROC, d.o.o., in je specialist za vrednotenje koncesij, pravno ureditev koncesijskih razmerij ter ekonomsko analizo projektov, izvedenih v javno-zasebnem partnerstvu ali z javnim naročanjem. Svojim strankam pomaga z natančnimi izračuni denarnih tokov njihovih projektov, tveganj ter bodočih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz načrtovanih projektov. Glede na opravljene finančne analize in interese strank tem tudi svetuje v pogajanih z nasprotno stranjo, s čimer se močno okrepi njihovo pogajalsko moč. S svojimi raziskavami na področju izračunavanja realnih opcij na primeru javnih spodbud je odkril pomembna razhajanja med metodami, ki temeljijo na Monte Carlo simulaciji in geometric Brownian motionu, kakor tudi razloge zanj. Omenjeno odkritje ima velike učinke na finančno odločanje o projektih in je izjemnega pomena za javnega in zasebnega partnerja. Poznavanje realnih opcij, dobro prakso s tega področja ter nove produkte tako uspešno vpeljuje na področje javno-zasebnega partnerstva. Dejan Podhraški je univ. dipl. pravnik in znanstveni magister ekonomije (MSc). Kot doktorski kandidat na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dalje razvija metodologijo vrednotenja koncesij in izračunavanja realnih opcij v javno-zasebnih partnerstvih.

Bojan Sever, župan, Idrija 


Župan Bojan Sever je prevzel vodenje Občine Idrija leta 2006. Izobrazba elektrotehnika, delovne izkušnje na vodstvenih mestih v svetovno priznani korporaciji Kolektor Idrija, vodenje lastne kmetije, vzreja konj in osvojen črn pas v karateju so kombinacija znanja in izkušenj, ki jo zna s pridom uporabiti pri opravljanju županske funkcije. Bolj kot politik je praktik, snovalec novih idej in iskalec pravih priložnosti za njihovo uresničitev. Prepričan vase in trmast po naravi, vztraja tudi takrat, ko se zdi nemogoče. Mnogokrat je v zasledovanju svojih ciljev uspešen, neuspehi so mu izziv, kako po novi poti do istega cilja. Mnoge ideje, katerih realizacija bi prispevala k dvigu kvalitete življenja v naši občini, se mu porajajo ob skrbnem spremljanju možnosti pridobivanja evropskih in državnih razvojnih sredstev, ob vsakodnevnih srečanjih z občani, katerim so vrata njegove pisarne vedno odprta ter na sestankih s strokovnjaki z različnih področij. Uresničljivost teh idej pa je odvisna od mnogih dejavnikov, od katerih glavno vlogo igrajo omejena finančna sredstva.
Informirajte se

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice