Likovni projekt

Likovni projekt "Pobarvajmo si lepši svet"

JAVNO POVABILO - zbiranje prijav je zaključeno

VSEM ZAINTERESIRANIM IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM IN ZAVODOM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI ZA SODELOVANJE V LIKOVNEM PROJEKTU Z NASLOVOM »POBARVAJMO SI LEPŠI SVET«

 

Predstavitev organizatorja, družbe Borzen

Družba Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju: Borzen) je bila ustanovljena leta 2001. Temeljni dejavnosti Borzena sta dejavnost operaterja trga z elektriko in dejavnost centra za podpore, v sklopu katere Borzen pod blagovno znamko Trajnostna energija pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. Več informacij najdete na naši spletni strani www.borzen.si in www.trajnostnaenergija.si.

 

Namen likovnega projekta

Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.« 

V tem kontekstu bomo izvedli likovni projekt z naslovom »Pobarvajmo si lepši svet« z željo ozaveščati o obnovljivih virih energije in spodbujati učinkovito ravnanje z energijo. Otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami želimo približati znanje o trajnostni energiji, skrbnem ravnanju z okoljem ter jim ponuditi priložnost, da tudi sami, na svojstven način in preko likovnih del, izrazijo, kako si predstavljajo lepši svet, za vse nas in za vsa živa bitja.


Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko izobraževalne ustanove in zavodi  za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: ustanove).


Pogoji za prijavo

Posamezna ustanova se na to povabilo lahko prijavi z vsaj 30 otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v ustanovo (v nadaljevanju: otroci), vendar ne več kot s 50 otroki. To pomeni, da bo posamezna ustanova izdelala najmanj 30 oziroma največ 50 likovnih del.*

*V tem delu Borzen dne 7. 11. 2023 objavlja popravek pogojev za prijavo, ki se po novem glasi: »Posamezna ustanova se na to povabilo lahko prijavi z največ 50 otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v ustanovo. To pomeni, da lahko posamezna ustanova izdela največ 50 likovnih del.«

 

Pogoj za sodelovanje je tudi, da se ustanova strinja s pravili in pogoji iz tega javnega povabila. Šteje se, da ustanova soglaša s pravili in pogoji, z oddajo (elektronske) prijave.

 

Rok za prijavo je že potekel.


Tehnika izražanja

Gre za slikarsko tehniko, pri čemer otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v ustanove, likovna dela izdelajo na platnu (predvidena dimenzija 50x50 cm), s čopiči in akrilnimi barvami, v odtenkih, ki jih predhodno določi Borzen.

Material (platna, čopiče in barve), ekvivalenten številu otrok, izbrani ustanovi zagotovi in dostavi Borzen (bodisi osebno bodisi po pošti).**

**V tem delu Borzen dne 7. 11. 2023 objavlja dopolnitev, ki se glasi: »Borzen v sklopu tega likovnega projekta skupno zagotovi najmanj 250 slikarskih platen.«

 

Teme za upodobitev

Obnovljivi viri energije (to so viri energije, ki se v naravi obnavljajo ves čas in so okolju prijazni; ljudje izkoriščamo energijo sonca, vetra, vode, zemlje in različnih organskih snovi (npr. les)).

 

Označitev izdelkov

Ime in priimek avtorja/avtorjev (lahko tudi ime skupine, razreda), ustanove ter ime in priimek mentorja.

 

Zahvala za sodelovanje

Borzen kot zahvalo za sodelovanje izbrani ustanovi priskrbi poučna gradiva na temo trajnostne energije v obliki risank, družabnih iger in knjig.

 

Merilo za izbiro

Borzen bo z žrebom izbral eno*** ustanovo za sodelovanje v likovnem projektu, in sicer tako, da bo vse do roka prispele prijave uvrstil v žreb. Žreb se izvede z naključnim računalniškim žrebom najkasneje v 14 dneh po zaključku datuma za prejem prijav. Nadzor nad potekom žreba bo imela komisija, sestavljena iz treh predstavnikov Borzena. Borzen bo vse prijavljene ustanove o izidu žreba obvestil najkasneje v roku 14 dni po izvedbi žreba. Borzen bo izbrani ustanovi najkasneje v 15 delovnih dneh po izdanem obvestilu o izboru dostavil oziroma poslal materiale za izdelavo likovnih del na naslov ustanove. Izbrana ustanova je dolžna najkasneje do 1. 4. 2024 dostaviti oziroma poslati likovna dela na naslov Borzena (Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje).

***V tem delu Borzen dne 7. 11. 2023 objavlja popravek merila za izbiro, ki se po novem glasi: »Borzen bo z žrebom izbral pet ustanov za sodelovanje v likovnem projektu.« Merilo za izbiro se dopolni še z naslednjim besedilom: »Borzen si pridržuje pravico, da po potrebi izžreba še dodatno ustanovo oz. ustanove, in sicer do razdelitve najmanj 250 slikarskih platen.«

Borzen si pridržuje pravico razstave vseh prispelih likovnih del na poljubni lokaciji (lokacijo razstave lahko uskladita tudi Borzen in sodelujoči skupaj), kot tudi objave na spletnih straneh www.borzen.si in www.trajnostnaenergija.si ter svojih družbenih omrežjih (Facebook, LinkedIn …).

 

Avtorske pravice

Borzen postane izključni lastnik vseh materialnih avtorskih pravic na likovnih delih, posebej s pravico prve objave, reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja in predelave. Z neodplačno pridobljenimi pravicami lahko Borzen trajno in neomejeno razpolaga. Otroci ohranijo moralne avtorske pravice, ki se na vseh likovnih izdelkih navajajo, kjer in kakor je opredeljeno v predanem izvirniku. Vsa prevzeta likovna dela so trajna last Borzena. 

Ustanova zagotavlja, da so likovni izdelki lastna in izvirna avtorska dela otrok. Ustanova prav tako zagotavlja, da ima na vseh likovnih delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic Borzenu ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

 

Varstvo osebnih podatkov

Borzen se zavezuje, da bo vse posredovane in zbrane osebne podatke uporabljal izključno za potrebe tega javnega povabila, zlasti za objavo na spletnih mestih www.borzen.si, www.trajnostnaenergija.si in svojih družbenih omrežjih (Facebook, LinkedIn …), vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) ter Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 (Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Druge pomembne informacije

Ustanova ob prijavi zagotavlja, da je od staršev oziroma uradnih zastopnikov sodelujočih otrok pridobila pisno soglasje za sodelovanje na likovnem projektu in za javno objavo likovnega dela z imenom in priimkom avtorja ter razreda oz. imena skupine.

Ustanove so dolžne na zahtevo Borzena predložiti dokazila iz zgornjega odstavka, kot tudi dokazila o upoštevanju avtorskih pravic za morebitna uporabljena avtorsko zaščitena gradiva, ki bi jih sodelujoča ustanova ali posamezniki te ustanove uporabili pri svojih likovnih izdelkih.

Borzen si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb tega javnega povabila. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih tega javnega povabila bo Borzen sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.trajnostnaenergija.si in po potrebi tudi po elektronski pošti.

Borzen ne nosi nobenih stroškov, ki pri ustanovi nastanejo zaradi sodelovanja na tem javnem povabilu.

 

Dodatne informacije

Vsa vprašanja glede javnega povabila sprejemamo na elektronski naslov info@trajnostnaenergija.si.

 

INFORMIRAJTE SE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice