Novice

Novice

Objavljeno Poročilo o vsebinjenju in osnutek okoljskega poročila za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)

Poročilo o vsebinjenju je bilo pripravljeno skladno s 4. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Osnutek poročila o vsebinjenju je bil javno objavljen in predstavljen javnosti ter stranskim udeležencem na dveh posvetih, ki sta potekala 11. septembra in 12. septembra 2019. Dne 24. oktobra 2019 so bili zaključki vsebinjenja in ključnih vsebin predstavljeni mnenjedajalcem in stranskim udeležencem, ki so lahko na posvetu in kasneje tudi pisno podali še dodatne pripombe.

Vse pripombe, ki so jih pripravljavci osnutka okoljskega poročila prejeli na obeh posvetih, prek spletnega vprašalnika in v obliki dodatnih pripomb prek elektronske pošte, kasneje ustno ali pisno v okviru dodatnega posveta ter prek Ministrstva za okolje in prostor, so bile zbrane in pregledane.

Obe poročili sta bili posredovani MOP in mnenjedajalcem ter stranskim udeležencem, 13. novembra 2019 pa sta bili poročili objavljeni tudi na spletnih straneh NEPN. Skladno z Uredbo o okoljskem poročilu lahko MOP zahteva dopolnitev izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Obe poročili sta dostopni na povezavi.

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo okoljskega poročila ter izvedenih delavnic in anket v mesecu septembru in oktobru je bil pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki je bil 13. novembra 2019 poslan MOP skupaj s prilogami in dopolnjenim osnutkom NEPN. Osnutek okoljskega poročila, priloge in dodatek so dostopni na povezavi.

Skladno z 42. členom ZVO-1 je MZI MOP zaprosil, da dokumenta nemudoma pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine, in da ga najkasneje v 30 dneh od prejema dokumentov obvesti o tem, ali je okoljsko poročilo ustrezno.

Prihodnji četrtek, dne 21. novembra 2019 bo MZI pripravil tudi predstavitev in posvet z mnenjedajalci in stranskimi udeleženci glede osnutka okoljskega poročila, ki bo služil kot izhodišče za dopolnitev osnutka okoljskega poročila.

Vir: MZI

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
15. november 2019
1224
 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice