Energetski pregledi

Energetski pregledi

Pojem, zakonodaja, metodologija, načrt in izvedba energetskega pregleda

Pojem energetskega pregleda

Energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe energije v organizacijah, saj vsebuje predloge možnih ukrepov z določenimi prioritetami, ki organizaciji ali ustanovi nudijo napotke za organizacijske spremembe in kakovostne investicijske odločitve. Energetski pregled poda osnovo vpeljave organizacije in izvajanja energetskega upravljanja v organizacijo ali ustanovo.

Pregled mora vsebovati natančne izračune energijskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije, predvsem pa:

Analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo, določitev energijskih števil in kazalcev, določitev toplotnih izgub objekta ali procesa, analizo priprave tople sanitarne vode, analizo rabe energije, izdelavo izkaza toplotnih karakteristik objekta za ogrevanje, prezračevanje, vključno z gradbeno fiziko...

Obravnavo možnih ukrepov učinkovite rabe energije, določitev investicijskih in organizacijskih ukrepov učinkovite rabe energije.

Analizo izbranih ukrepov učinkovite rabe energije, izračun prihrankov in stroškov investicije, stroškov za energijo (toplotno in električno), določitev prioritete ukrepov.

• Možnosti vpeljave uporabe obnovljivih virov energije oziroma upravljanja z njimi.

• Način vpeljave energetskega upravljanja v organizacije.

Zakonodajni okvir energetskega pregleda

• Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/2020),

• Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 61/17 – GZ),

• Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije s prilogami (Uradni list RS, št. 57/21),

• Standardi SIST EN 16247-X in SIST ISO 50002.

Metodologija energetskega pregleda

Metodologija za izdelavo, minimalne zahteve in obvezna vsebina energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev so določeni s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16).

Za izdelavo energetskega pregleda se uporablja metodologija, skladno s standardi: SIST ISO 50002 ali/in

·         serija standardov SIST EN 16 247 (SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247- 3 in SIST EN 16 247-4).

Šteje se, da je energetski pregled opravljen, če so izpolnjene zahteve iz 4. člena Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda in če se izvaja:

·         sistem upravljanja z energijo skladno s standardom SIST EN ISO 50001 ali

·         sistem upravljanja z okoljem skladno s standardom SIST EN ISO 14001 in je narejen minimalni pregled v skladu s točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki se izvede na vsake štiri leta.

Kot podlaga za pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti končnega odjemalca lahko uporabimo tudi energetsko izkaznico stavbe ali izveden redni pregled klimatskega sistema, ki ni starejši od dveh let, pod pogojem, da v tem času ni bil izveden noben ukrep v zvezi z učinkovito rabo energije.

Načrt in izvedba energetskega pregleda

Obseg in vsebina energetskih pregledov je odvisna od tipa izvedbe pregleda: predhodni ali preliminarni, podrobni ali usmerjeni, celoviti ali razširjeni energetski pregled...

Energetski pregled mora upoštevati zadnje stanje stavbe oziroma procesa in ne sme biti starejši od petih let. V okviru razširjenega energetskega pregleda je treba upoštevati vse relevantne pogoje, ki bi lahko vplivali na zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov, predlaganih v energetskem pregledu. V primeru že opravljenih razširjenih energetskih pregledov se dodatni pogoji in zahteve lahko pridobijo kasneje in upoštevajo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Z izvajalcem energetskega pregleda je treba jasno določiti obseg pregleda, ki naj obsega tudi določene »obvezne« meritve (npr. analizo kvalitete električne energije/standard EN 50160, mikroklimo notranjih prostorov, termovizijski pregled predvsem ovoja stavbe in identificiranje toplotnih mostov...).

 V okviru energetskega pregleda je potrebno preučiti več verjetnih scenarijev, med njimi npr. scenarije celovite energetske prenove stavbe ali industrijskih procesov. Določanje scenarijev lahko uvrstimo med podrobnejše določitve vsebine energetskih pregledov.

 

Potek razširjenega energetskega pregleda (REP)


Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

VARČUJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice