Tehnologije v Sloveniji in po svetu

Tehnologije v Sloveniji in po svetu

Tehnologija ima v Republiki Sloveniji že dolgo tradicijo in je relativno dobro razvita. Po večini se uporablja v sistemih daljinskega ogrevanja in tudi v predelovalni industriji. Priložnost za SPTE na področju ogrevanja izhaja iz dejstva, da sta profila porabe elektrike in porabe toplote v gosto naseljenih območjih tesno povezana. Za pokrivanje potreb po obeh vrstah energije lahko sistem SPTE nudi velike možnosti ekonomskih in energetskih prihrankov. V Evropski uniji je SPTE zelo pomembna z vidika učinkovite rabe energije, zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo kot tudi pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, obravnavana je v Direktivi 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo. Na letni ravni se v EU proizvede približno 11 % skupne elektrike v sistemih za soprozvodnjo elektrike in toplote. Države z najvišjo proizvodnjo so Latvija, Danska, Litva, Finska in Nizozemska. Slovenija se glede na proizvodnjo uvršča na rep držav članic EU.

Slovenska zakonodaja, ki ureja to področje:

Evropska zakonodaja, ki ureja to področje:

Delež SPTE v skupni proizvodnji elektrike v letu 2019


Vir: ARSO, Kazalci okolja
   

Soproizvodnjo je mogoče deliti kljub različnim tehnologijam in gorivom na naslednje skupine:

 • soproizvodnja v industriji,
 • soproizvodnja povezana s sistemi za daljinsko ogrevanje,
 • soproizvodnja v javnih in poslovnih stavbah,
 • mikro-soproizvodnja.

Tehnologije oziroma sisteme za SPTE splošno razvrščamo po tipu stroja, ki poganja električni motor. Po tej razvrstitvi poznamo naslednje vrste sistemov SPTE:

 • plinska turbina z rekuperacijo toplote,
 • protitlačna parna turbina,
 • kombinirani cikel s plinsko turbino z rekuperacijo toplote,
 • odjemno-kondenzacijska parna turbina,
 • motor z notranjim izgorevanjem,
 • motorji z organskim Rankinovim ciklom,
 • stirlingovi motorji,
 • gorivne celice,
 • mikroturbine,
 • parni motorji,
 • ostale tehnologije.

Goriva za soproizvodnjo:

Kot gorivo v SPTE lahko uporabljamo vsa fosilna goriva kot tudi OVE in odpadke. Uporaba različnih goriv je odvisna od tehnologije.

 • Zemeljski plin:je najpogostejše gorivo, ki se uporablja v sodobni proizvodnji. Pri zgorevanju povzroča najmanjše emisije toplogrednih plinov in delcev. V Evropi je plinovodno omrežje zelo razširjeno in razvejano, tako da z dobavo plina na skoraj vsako potencialno lokacijo za SPTE ni težav.
 • Tekoča goriva: se uporabljajo večinoma tam, kjer ni dostopa do zemeljskega plina. Predvsem se uporabljata utekočinjen naftni plin ali dizelsko gorivo. Cena utekočinjenega naftnega plina je občutno višja v primerjavi s ceno zemeljskega plina, naprave za SPTE pa so zaradi manjših serij nekoliko dražje.
 • Deponijski plin: je primerno gorivo za SPTE, predvsem za plinske motorje. V Sloveniji imamo nekaj primerov plinskih motorjev na odlagališčni plin in sicer na deponijah Barje v Ljubljani, v Mariboru, Domžalah, Velenju in v Celju. Deponijski plin se obravnava kot obnovljiv vir energije.
 • Bioplin: nastaja pri anaerobnem razkrajanju vseh vrst organskih odpadkov kot so na primer živalski odpadki, odpadki iz prehrambene industrije ali kot plin iz čistilnih naprav. Bioplin se prav tako kot deponijski plin obravnava kot obnovljiv vir energije.
 • Biomasa: je primerno gorivo za soproizvodnjo; to se nanaša predvsem na lesno biomaso. Če lesna biomasa izgoreva direktno, je uporabna zgolj parna tehnologija. Lesno biomaso lahko tudi uplinimo in tako pridobljen plin uporabimo za izgorevanje v plinskih motorjih ali turbinah.
 • Premog: se ponavadi uporablja za zgorevanje v parnih kotlih, ki so povezani s parnimi turbinami. Soproizvodnja na premog je zelo razširjena v vzhodno evropskih državah.

Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali odpadne toplote.

Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških postrojenj.

Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.

Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje, klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.

Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno predhodno analizo.

Princip delovanja SPTE

Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali odpadne toplote.

Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških postrojenj.

Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.

Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje, klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.

Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno predhodno analizo.

Proizvajajte

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice