Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

9. Podpore za proizvedeno električno energijo

Nepovratna sredstva in financiranje

Podpore za proizvedeno električno energijo (zagotovljeni odkup, obratovalna podpora)

Če stroški proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ali iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, plinastih goriv, toplote za ogrevanje in hlajenje ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv iz obnovljivih virov energije, odvečne toplote in vodika, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, presegajo ceno energije, ki jo je za tovrstno energijo mogoče doseči na trgu, se proizvajalcem za to energijo iz naprav z veljavno deklaracijo lahko dodelijo podpore v skladu z ZSROVE.

Predpogoj je uspešno kandidiranje (pridobitev sklepa o izbiri projekta) na javnem pozivu Agencije za energijo.  Višina podpore se določi po načelu stroškovne učinkovitosti, da se zagotavljata spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovita raba energije.

Podpore se lahko namenjajo za proizvodne naprave, ki izpolnjujejo naslednje pogoje moči:

  • za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ne presega 10 MW nazivne električne moči, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, ki ne presega 50 MW;
  • za proizvodnjo električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ne presega 10 MW nazivne električne moči.

Obratovalna podpora se lahko po tej shemi pridobi za novo ali pa za obnovljeno proizvodno napravo OVE ali SPTE.   

Kot navaja ZSROVE, se podpora lahko izvaja kot:

  • zagotovljeni odkup proizvedene električne energije, dobavljene v javno omrežje električne energije, po ceni, ki jo določi vlada, za proizvodne naprave z nazivno električno močjo, manjšo od 500 kW, ali
  • finančna pomoč za tekoče poslovanje v obliki obratovalne podpore.

Posamezna podpora se lahko izvaja za:

  • proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (*podpore za naprave na fosilna goriva so lahko podvržena omejitvam ali prepovedim) 10 let od začetka obratovanja;
  • proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 15 let od začetka obratovanja.

Upravičenost za izplačevanje podpor se zaradi mesečnega obračuna prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu dokončnosti odločbe. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • upravičenec ima dokončno odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalna podpora,
  • Center za podpore od Agencije za energijo prejme informacijo o dokončnosti,
  • upravičenec ima registrirano ustrezno dejavnost,
  • upravičenec ima urejen davčni status.

Center za podpore dobi popolne podatke najpozneje do devetega dne v tekočem mesecu, vključno z informacijo o ustrezni prekinitvi morebitne obstoječe tržne (»odprte«) pogodbe za prodajo elektrike.

 

Zagotovljen odkup elektrike

Podpora se izvaja kot zagotovljeni odkup proizvedene elektrike, pri čemer center za podpore ne glede na ceno elektrike na trgu odkupi vso neto proizvedeno elektriko, oddano v javno omrežje ter prevzeto in bilančno priznano v bilančni skupini centra za podpore, za katero so prejeta potrdila o izvoru. 

Pri zagotovljenem odkupu Center za podpore prevzema elektriko in jo plačuje po ceni, ki je določena skladno z odločbo o dodelitvi podpore, ki jo izda Agencija za energijo. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino oz. podskupino, ki jo oblikuje Center za podpore (Eko bilančna skupina).

Napravam, ki imajo to vrsto podpore, bo Center za podpore urejal izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo (tj. kritje odstopanj). Center za podpore plačuje elektriko, ki je oddana v javno omrežje in prevzeta v Eko bilančni skupini.

Vlada vsaki dve leti do 31. decembra sprejme dolgoročni časovni načrt doseganja ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let, ki ga javno objavijo. V načrtu predvidijo obseg sredstev, okvirni časovni razpored in pogostost javnih pozivov, po potrebi pričakovane primerne tehnologije, način in časovnico prerazporeditve sredstev, če v predvidenem obdobju zbrana sredstva niso porabljena ter po potrebi tudi vključevanje Republike Slovenije v mehanizme mednarodnega sodelovanja za doseganje deleža energije iz obnovljivih virov.

Eko pogodba

Pogodba o uvrstitvi proizvodne naprave v bilančno skupino centra za podpore (Eko bilančna skupina) ali Eko pogodba je namenjen novim napravam v gradnji, ki še niso bile priključene na omrežje in za katere se je upravičenec že odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup. Proizvajalec, ki zahteva sklenitev take pogodbe, je namreč dolžan za prvo izbiro vrste podpore izbrati zagotovljen odkup.

Eko pogodba nadomešča odprto pogodbo o prodaji elektrike, zato tisti, ki pridobi Eko pogodbo, ne sme sklepati drugih tržnih pogodb. Izdaja Eko pogodbe omogoča, da upravičenec vstopi v bilančno skupino centra za podpore že takoj ob začetku obratovanja, torej še pred pridobitvijo odločbe o dodelitvi podpore. Trajanje pogodbe je z zakonom omejeno na 12 mesecev, zato morajo biti upravičenci pozorni, da pravočasno pridobijo odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup in tako preidejo na pogodbo o zagotavljanju podpore. Proizvajalci morajo pisno vlogo za pridobitev Eko pogodbe podati Centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje.

Z ZSROVE je mogoče podporo pridobiti tudi za nazaj - po podpisu pogodbe z Borzenom.

Obratovalna podpora ("finančna pomoč za tekoče poslovanje")

Podpora se izvaja kot finančna pomoč za tekoče poslovanje za neto proizvedeno elektriko, ki se proda na trgu in/ali se porabi kot lastni odjem.

Podpora je namenjena temu, da proizvodni napravi nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo naprava iztrži na prostem trgu. Proizvodne naprave, ki prejemajo ta tip podpore, si morajo same urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo in bilančno pripadnost oz. jim to uredi dobavitelj, s katerim imajo sklenjeno odprto pogodbo za prodajo elektrike.

Javni poziv Agencije za energijo

Za vstop v podporno shemo je potrebna uspešna vloga na javnem pozivu Agencije za energijo. V okviru poziva so projekti izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz državnega akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno elektriko, ki jo bo proizvajalec skupaj s predvideno količino proizvodnje opredelil ob prijavi na javni poziv.

Agencija za energijo objavi javni poziv za izvajanje podporne sheme za elektriko za naslednje leto, s katerim povabi investitorje k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se na razpisu potegujejo za prejem podpore.

Če je investitor na javnem pozivu uspešen, prejme sklep o izbiri s strani agencije. S tem začne investitorju teči triletni rok, da proizvodno napravo zgradi, priključi na omrežje in pridobi deklaracijo o napravi. Za projekte proizvodnih naprav, ki se po predpisih o graditvi objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko prijavitelj agencijo že v prijavi na javni poziv zaprosi za daljši rok za pridobitev deklaracije, ki pa ne sme biti daljši od pet let. Ko je naprava priključena na omrežje, lahko investitor odda vlogo za pridobitev deklaracije o napravi in pridobi odločbo o podpori na agenciji. Deklaracija za proizvodno napravo iz potrjenega projekta mora biti pridobljena v treh letih od vročitve sklepa o potrditvi projekta prijavitelju. Pridobljena odločba o podpori je nato osnova za podpis pogodbe za vstop v podporno shemo s centrom za podpore.

Javni poziv oz. razpis Agencije za energijo se lahko spreminja, zato je za investitorje ključno, da spremljajo spremembe. Osnovni pogoj je pridobljeno gradbeno dovoljenje za napravo (kjer je GD potrebno pridobiti). Ključno konkurenčno merilo izbire prijavljenega projekta pa je ponujena cena električne energije proizvodne naprave. Investitorji morajo biti poleg postavljene cene pozorni še na določeno količino obratovalnih ur (proizvodnja), saj so določene obratovalne ure del pogodbe o podpori. Slednje pomeni, da so do določene količine upravičeni do podpore, za preostalo proizvodnjo pa ne.


Ste vedeli da tudi naprave, ki so obnovljene lahko kandidirajo na razpisih Agencije za energijo?

Obnovljena naprava v skladu z Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, pomeni, da se z rekonstrukcijami obnovi ali zamenja vsaj eden od osnovnih sklopov proizvodne naprave in je bilo v obnovo vloženih vsaj 50 % tržne vrednosti nove proizvodne naprave v času obnove. Vrednost nove proizvodne naprave investitor prikaže v investicijski dokumentaciji. Z obnovo ali rekonstrukcijo se mora nazivna moč proizvodne naprave povečati za najmanj deset odstotkov ali električni izkoristek proizvodne naprave izboljšati za najmanj eno odstotno točko.

Za naprave, ki so starejše od 15 oz. 10 let, vendar so bile obnovljene in izpolnjujejo pogoje obnove, lahko investitorji, podobno kot za nove ali še načrtovane naprave, z njimi kandidirajo na razpisih Agencije za energijo.

Za naprave SPTE, ki so starejše od 10 let, in naprave OVE, ki so starejše od 15 let in niso bile obnovljene skladno z zahtevami podporne sheme ter trenutno niso vključene v podporno shemo, so pa v preteklosti bile, se lahko sklenejo le tržne pogodbe.

 

Center za podpore na Borzenu

Če investitor uspešno kandidira na javnem pozivu Agencije za energijo, lahko odda vlogo in od Agencije za energijo pridobi sklep o izbiri ter po izgradnji naprave še deklaracijo in odločbo o dodelitvi podpore.

Center za podpore na Borzenu neposredno od Agencije za energijo prejme informacijo, da je bila izdana odločba o dodelitvi podpore. Center za podpore na podlagi odločbe o dodelitvi podpore in drugih podatkov ter uradne informacije Agencije za energijo o točnem datumu dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore pripravi pogodbo o podpori in jo najpozneje v 15 dneh pošlje upravičencu v podpis.

Upravljanje tveganja dosežene skupne cene

Pri zagotovljenem odkupu referenčna cena električne energije ne vpliva na višino podpore. Pri obratovalni podpori ima upravičenec sklenjeni dve pogodbi – za obratovalno podporo s centrom za podpore ter ločeno tržno pogodbo za prodajo električne energije z izbranim trgovcem/dobaviteljem. Z vidika zmanjšanja tveganj priporočamo, da tržno pogodbo sklepate v obdobju, ko se določa referenčna tržna cena električne energije. Če bodo splošne tržne cene v tem obdobju visoke, boste verjetno tudi vi dosegli višjo ceno, obratovalna podpora pa bo nižja. In obratno – če bodo cene nižje, boste verjetno dosegli nižjo ceno, vendar bo obratovalna podpora višja. Na tak način se izognete scenariju, kjer bi prodali po nizki ceni, hkrati pa bi bile obratovalne podpore nizke, ker bi tržne cene v obdobju pred 25. 10. zrasle. To seveda ni obvezno, izbira glede tržne prodaje je popolnoma vaša. Izpostavljamo še, da cena, po kateri prodajate električno energijo dobavitelju, ne vpliva na vašo višino obratovalne podpore. Ta je odvisna od referenčne tržne cene električne energije.
Investitorji in promotorji v prijavljenih projektih proizvodnih naprav OVE in SPTE ponudijo ceno električne energije proizvodne naprave, določeno skladno z metodologijo določanja podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v okviru katere bodo lahko poslovno uspešno proizvajali električno energijo. Metodologija je objavljena na straneh Ministrstva za infrastrukturo. 

 

Shema postopka pridobivanja podpore:

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice