Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

7. Priključitev na energetsko omrežje

7. Priključitev na energetsko omrežje

Priključitev na energetsko omrežje

Postopek za priključitev na energetsko omrežje se razlikuje glede na to, ali se na omrežje priključuje proizvodna naprava, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ali pa gre za enostavno proizvodno napravo za samooskrbo. Četudi ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev.

Pri enostavnih proizvodnih napravah investitor pri distribucijskem operaterju pridobi soglasje za priključitev v primeru novega merilnega mesta oz. spremembo soglasja za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta.

 

Priključitev na podlagi enotne vloge

Enotna vloga za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave

Vloga za izdajo soglasja za priključitev se posreduje elektrodistribucijskemu podjetju, ki upravlja z omrežjem na lokaciji, kjer se bo gradila proizvodna naprava. Vloga se vloži na predpisanem obrazcu, imenovanem Enotna vloga. V vlogi je treba navesti podatke o uporabniku, proizvodni napravi in predložiti tehnično dokumentacijo za postavitev oz. gradnjo proizvodne naprave, ki zajema vse potrebne podatke, na osnovi katerih bo lahko SODO v soglasju za priključitev določil tehnične pogoje in način vključitve proizvodne naprave v omrežje. Dodatno je treba predložiti tudi dokazilo o lastništvu objekta v oz. na katerem se bo izvedla proizvodna naprava, če investitor v proizvodno napravo in lastnik nista ista oseba oz. dokazilo o pravici postavitve naprave za samooskrbo na oz. v večstanovanjski ali poslovno-stanovanjski stavbi.

Vloga za priključitev in uporabo sistema

Lastniki proizvodne naprave oz. njihovi pooblaščenci morajo po izgradnji proizvodne naprave za izvedbo fizične priključitve na omrežje na pristojno elektrodistribucijsko podjetje posredovati Vlogo za priključitev in uporabo sistema. K vlogi je potrebno predložiti dokazila o legalnosti gradnje, skladnosti proizvodne naprave, dokazila o ustreznosti inštalacij in kopijo pogodbe o nakupu in prodaji električne energije ali pogodbe o samooskrbi. Po preverbi vseh predloženih dokazil in ogledu na lokaciji proizvodne naprave s strani pooblaščene osebe distribucijskega operaterja odgovorna oseba distribucijskega operaterja sestavi zapisnik. V primeru neizpolnitve zahtev se priključitev ne izvede, investitorju pa se določi rok za odpravo nepravilnosti in zatem opravi ponoven pregled.

Priključitev na podlagi enostavne vloge

Proizvodne naprave za samooskrbo končnih odjemalcev, katerih priključna moč ne presega 50 kW, je možno priključiti na omrežje z vložitvijo enostavne vloge za priključitev. Celoten postopek od izdaje soglasja za priključitev do same priključitve poteka hitreje kot v primeru podaje vloge za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave z enotno vlogo. Vsebina vloge je določena z Uredbo o samooskrbi in je dostopna na spletnih straneh SODO in elektrodistribucijskih podjetij.

Vloga se posreduje pisno ali po elektronski pošti elektrodistribucijskemu podjetju, ki potrdi prejem popolne enostavne vloge za priključitev najpozneje v treh delovnih dneh od prejema ali pa v tem roku vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi.

V vlogi je treba navesti podatke o uporabniku, proizvodni napravi, in predložiti tehnično dokumentacijo za postavitev oz. gradnjo proizvodne naprave, ki zajema vse potrebne podatke, na osnovi katerih bo lahko SODO v soglasju za priključitev določil tehnične pogoje in način vključitve proizvodne naprave v omrežje. Dodatno je treba predložiti tudi dokazilo o lastništvu objekta v oz. na katerem se bo izvedla proizvodna naprava, če investitor v proizvodno napravo in lastnik nista ista oseba.

V kolikor v zadevi ni odločeno (soglasje za priključitev ni izdano ali zavrnjeno) v enem mesecu po prejemu popolne vloge za proizvodne naprave s priključno močjo do 20 kW oz. dveh mesecih za proizvodne naprave s priključno močjo večjo od 20 kW in do 50 kW, se šteje, da je končni odjemalec s samooskrbo pridobil pravico do priključitve proizvodne naprave v omrežje uporabnika sistema za števcem . V tem primeru distribucijski operater v 15 dneh po pridobitvi pravice do priključitve končnega odjemalca s samooskrbo registrira in mu predloži pogodbo o uporabi sistema.

Vloga vsebuje tudi izjavi, da je nizkonapetostna električna inštalacija v objektu, na katero bo priključena naprava za samooskrbo, pripravljena in sposobna za priklop naprave za samooskrbo, skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in Tehnično smernico TSG_N_002:2021 ter da proizvodna naprava izpolnjuje zahteve iz Uredbe o samooskrbi. Izvajalec nalog distribucijskega operaterja pred priklopom opravi pregled o čemer sestavi zapisnik v katerem opredeli rok za odpravo morebitnih nepravilnosti. V primeru, da uporabnik v zastavljenem roku iz zapisnika  izvajalcu nalog distribucijskega operaterja ne dostavi dokazil o odpravi nepravilnosti (npr. kopije merilnega poročila), se takšen objekt odklopi.

 

Projekt izvedenih del (PDI) in obratovalna navodila

Projekt izvedenih del je prikaz izvedenega stanja. Namenjen je evidentiranju izvedene gradnje, obratovanju in vzdrževanju objekta v njegovem življenjskem ciklu in je obvezni sestavni del vloge za uporabno dovoljenje.

Tehnični pregled

Kadar je za izvedbo potrebno gradbeno dovoljenje in gre za večji projekt, investitor na upravni enoti poda vlogo za izdajo uporabnega
dovoljenja, na osnovi česar upravna enota skliče tehnični pregled, kar pomeni pregled ustreznosti izvedbe, ki ga opravijo pristojni izvedenci oz. inšpektorji ustrezne stroke in podajo zapisnik o pregledu. Na osnovi tehničnega pregleda objekta upravni organ izda uporabno dovoljenje. Sledi samo še priključitev naprave na omrežje.

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Kadar je za izvedbo potrebno gradbeno dovoljenje, mora investitor po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. To vloži pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Upravni organ izda uporabno dovoljenje v 15 dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

Pogodba o prodaji električne energije

Za vsako proizvodno napravo mora investitor pred priključitvijo skleniti pogodbo o prodaji električne energije.

Proizvajalci, ki ne bodo vstopili v podporno shemo in proizvajalci, ki bodo prejemali podporo za proizvedeno električno energijo v obliki obratovalne podpore sklenejo pogodbo o prodaji proizvedene električne energije z enim izmed dobaviteljev.

Proizvajalci, ki bodo prejemali podporo za proizvedeno električno energijo v obliki zagotovljenega odkupa sklenejo Eko pogodbo s Centrom za podpore.

Proizvajalci s proizvodnimi napravami za samooskrbo sklenejo pogodbo o samooskrbi z izbranim dobaviteljem.

 

Sklenitev pogodbe o uporabi sistema

Ko se investitor odloči za eno izmed možnosti prodaje električne energije, s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem sklene pogodbo o uporabi sistema.

Investitor in elektrodistribucijsko podjetje se dogovorita za čas pregleda merilnega mesta in izpolnjevanje pogojev iz soglasja za priključitev. Po uspešno izvedenem pregledu izpolnjevanja pogojev iz soglasja za priključitev imetnik soglasja in distribucijsko podjetje skleneta pogodbo o uporabi sistema

 

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice