Postopki: od umestitve do obratovanja

Postopki: od umestitve do obratovanja

4. Gradbeno dovoljenje

4. Gradbeno dovoljenje

Dokazilo o razpolaganju zemljišč

Dokazilo, da je investitor lastnik zemljišča oz. da na kakšni drugi pravni oz. stvarno pravni podlagi ustrezno razpolaga z zemljiščem, na katerem bo namestil proizvodno napravo, zahteva upravna enota pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, vsekakor pa je to nujen pogoj za izvedbo investicije, zato je to informacijo treba imeti že v fazi kreiranja izhodiščnih podatkov investitorja, torej, ko sprejemamo odločitev, kje bomo proizvodno napravo postavili. Stvarno pravna razmerja je potrebno urediti ne samo za lokacijo proizvodne naprave, temveč tudi za priključitev na omrežje, kjer je v primeru poteka električnega razvoda preko parcel tretjih oseb potrebno treba pridobiti služnostno pravico.

Gradbeno dovoljenje in vzdrževalna dela

Postopke lahko opredelimo glede na več kriterijev. Eden izmed pomembnih kriterijev je razlikovanje, ali je za izvedbo investicije potrebno gradbeno dovoljenje ali ne. Gradbena zakonodaja opredeljuje, da je gradnja lahko novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje objektov, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in sprememba namembnosti.

Praviloma gradbeno dovoljenje za samooskrbo ni potrebno, saj gre za namestitev naprav in instalacij v, na in ob objekt, kar sodi med vzdrževalna dela (saj je proizvodna naprava priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo objekta). Drug kriterij, od katerega je odvisno, ali mora investitor v OVE pridobiti gradbeno dovoljenje, je velikost naprav. Kadar za investicijo skladno z zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je vseeno potrebno preveriti prostorske akte, izgrajeno infrastrukturo na lokaciji in varovalne pasove, ki izhajajo iz Lokacijske informacije in pridobiti potrebne projektne pogoje, soglasja in mnenja.  Dodatno pazljivosti pa zahteva gradnja  na zemljiščih, ki imajo poseben status (Natura 2000, Triglavski narodni park, nepremičnine kulturne dediščine, registrirana arheološka najdišča itd.), kjer je vedno potrebno upoštevati dodatne omejitve in pridobiti ustrezno soglasje nosilcev urejanja prostora.

Da je proizvodna naprava ob obstoječem objektu, se praviloma šteje, če se nahaja na gradbeni parceli oz. funkcionalnem zemljišču, ki služi za namene osnovnega objekta, za katerega bo zgrajena proizvodna naprava za samooskrbo. Funkcionalno zemljišče obsega zaključeno območje, na katerem se poleg osnovnega objekta nahajajo še drugi objekti, ki so trajno namenjeni redni rabi osnovnega objekta. Tako se lahko proizvodna naprava brez gradbenega dovoljenja izvede tudi na drugih objektih, ki pa morajo biti v lasti iste osebe, kot je osnovni objekt, kateremu je proizvodnja iz proizvodne naprave namenjena.  Opredelitev pojma »ob objektu« je kompleksno vprašanje,  ki se razlikuje od primera do primera in je za to vprašanje potrebna strokovna obravnava ustrezno usposobljene osebe oz. upravne enote. Podrobnejša pojasnila v zvezi z gradbenim dovoljenjem za proizvodne naprave so na voljo na portalu Energetike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Pred posegi v kulturno dediščino oz. v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je treba pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa še kulturnovarstvene pogoje.

Za posege, za katere je z gradbena zakonodaja in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, se naravovarstveno in/ali kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja v skladu z gradbeno zakonodajo. Zahteva za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev ter zahteva za pridobitev strokovnega mnenja za gradnjo objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se odda na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

Med manjše proizvodne naprave, kot to ureja Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije, sodijo:  

●  naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije, z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,

●  naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem sončne energije, z nazivno električno močjo do vključno 1 MW in

●  naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem vetrne energije, z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.

 

Za montažo manjših proizvodnih naprav v, na ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor izpolni zahteve, zapisane v 4. členu Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije. Zahteve vključujejo skladnost s prostorskimi akti, statično presojo, presojo požarne varnosti, presojo zaščite pred strelami in ustreznosti nizkonapetostnih električnih inštalacij, preveritev varovalnih pasov, ustrezno oddaljenost od sosednjih objektov itd. Če ti pogoji niso izpolnjeni (npr. naprava za samooskrbo ni »ob objektu«, saj bo postavljena na oddaljeno zemljišče), je gradbeno dovoljenje potrebno, čeprav gre za napravo za individualno samooskrbo.

Ali je za postavitev fotonapetostne (sončne) elektrarne oz. fotovoltaične naprave potrebno gradbeno dovoljenje, je odvisno od moči, lege, postavitve (samostojno ali na/ob obstoječem objektu) in načina priklopa.

Samostojne fotonapetostne elektrarne se razvrščajo med manj zahtevne objekte, če je njihova priključna moč do vključno 1 MW, oz. med zahtevne objekte, če je njihova moč nad 1 MW. V primeru klasifikacije kot zahtevnega objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje.

Če pogoji iz Uredbe o samooskrbi na OVE niti pogoji iz Uredbe o manjših napravah na OVE in SPTE (npr. naprava presega moč 1 MW, se ne gradi na funkcionalnem zemljišču ob objektu) niso izpolnjeni, ne gre za postavitev naprave, temveč za gradnjo fotonapetostne elektrarne in je zanjo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje in pridobiti uporabno dovoljenje.

Za postavitev male hidroelektrarne, če gre za napravo za individualno samooskrbo, ki je v ali ob stavbi in je priključena na notranjo inštalacijo stavbe in se uporablja zgolj za delovanje stavbe, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Za vse ostale hidroelektrarne (tudi za mikro/male) pa je potrebno gradbeno dovoljenje. Uredba o manjših napravah na OVE ali SPTE, ki omogoča gradnjo brez gradbenega dovoljenja, za hidroelektrarne namreč ne velja več.

 

 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
 

Theme picker

PROIZVAJAJTE

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice