Odpadna voda in čiščenje odpadne vode

Odpadna voda in čiščenje odpadne vode

Odpadne vode so lahko industrijskega ali pa komunalnega izvora. Glede na to, kdo je povzročitelj, lahko sklepamo na njihovo onesnaženost.

Odpadno vodo se lahko odstranjuje v centralne sisteme ali pa v individualne sisteme, kjer se izvede njeno čiščenje.

Pri centralnih sistemih zbiranja in čiščenja odpadne vode je potrebno izvajanje ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh. V postopkih načrtovanja kanalizacijskih sistemov je potrebno preučiti možne ukrepe za zmanjšanje količine padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

Čiščenje odpadnih voda poteka v več fazah, pri čemer ločimo mehansko čiščenje, zmanjševanje biološke in kemijske obremenitve ter odstranjevanje nitratov in fosfatov.

Ustrezno očiščeno komunalno odpadno vodo se, če je le mogoče, ponovno uporabi. V postopkih načrtovanja komunalnih čistilnih naprav je potrebno preučiti možnosti njene ponovne uporabe in upoštevati njeno ekonomsko, tehnično, okoljsko in družbeno sprejemljivost.

Blato, ki ostaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se, če je le mogoče, ponovno uporabi. Blato se lahko uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, če je njegova obdelava skladna s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Za ravnanje z blatom, ki se ne uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, se prav tako uporablja predpis, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Če se blato ne obdeluje s postopki biološke razgradnje, pa se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

Čiščenje gospodinjske odpadne vode

Čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev se lahko izvaja na dva načina: 

 1. Čiščenje na centralni komunalni čistilni napravi
  Odpadna voda se na čistilno napravo pripelje preko javnega kanalizacijskega omrežja, lahko pa se jo na centralno čistilno napravo dostavi s cisterno – dostavijo jo ustrezne službe, ki odpadno vodo prečrpajo iz nepretočnih greznic ob starejših stanovanjskih stavbah.

  Odpadna voda se mehansko in biološko obdela v več stopnjah čiščenja. Ker gre na centralnih čistilnih napravah za večje količine, se na takšnih objektih izvajajo stalne kontrole pravilnega obratovanja in ustreznega čiščenja. Odpadna voda se očisti do mere, da je primerna za ponovni izpust v naravo.

  Pri čiščenju nastaja tudi usedlina – biološko blato, ki se ga ob ustrezni obdelavi lahko uporabi kot gnojilo.
 2. Individualno čiščenje v gospodinjstvih
  Gospodinjstva, ki nimajo možnosti priklopa na javni kanalizacijski sistem so dolžna za čiščenje odpadne vode poskrbeti drugače.
  Odpadno vodo lahko zbirajo v nepretočnih greznicah, od koder se jo nato s cisternami dostavi v čiščenje na centralne čistilne naprave, ali pa poskrbijo za čiščenje sami z malo komunalno čistilno napravo.

  Male komunalne čistilne naprave se v grobem delijo na dva načina delovanja – na biološke čistilne naprave in na rastlinske čistilne naprave. Ta dva tipa naprav se razlikujeta samo po uporabljeni tehnologiji, v ozadju pa se odvija povsem enak biološki proces – odpadno vodo predelajo mikroorganizmi, v zadrževalniku pa se zadrži usedlina – aktivno blato, ki se ga enkrat letno odpelje na centralno čistilno napravo. Očiščena voda se lahko izpusti v naravo ali pa se jo uporabi za zalivanje vrta.

  Rastlinske čistilne naprave so sestavljene iz usedalnika in trstičnih gred. V njih se preko substrata in korenin počasi pretaka odpadna voda, mikroorganizmi se s kisikom oskrbujejo preko velike površine korenin ter na površini substrata in korenin opravljajo čiščenje, dodatno pa hranila iz odpadne vode porabljajo tudi rastline. Te naprave so zaradi pristnosti rastlin manj občutljive na spremembe v dnevni količini odpadne vode.

  Biološke čistilne naprave so po navadi sestavljene iz treh prekatov in so izdelane iz betona ali umetnih mas. V bioloških čistilnih napravah se kot substrat za rast mikroorganizmov izkoristi kar del blata iz usedalnika, včasih pa plastične elemente z veliko površino, ki prosto plavajo v glavnem čistilnem prekatu. Oskrba mikroorganizmov s kisikom in mešanje odpadne vode se v večini primerov izvaja z vpihavanjem zraka. Skoraj vse takšne naprave zato za svoje pravilno delovanje potrebujejo električno energijo.

 


 

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice