Razpis 018

Razpis 018

Izbrani projekti

Na Razpisu za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za mlade

  1. PROJEKT: OVE in URE dan

  Nosilec projekta: Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

  Višina dodeljenih sredstev: 3.000,00 EUR
  Število vključenih otrok: preko 400
  Število izobraževalnih ustanov: preko 15

  Osnovni namen projekta je bi angažiranje primorskih šol, da se posvetijo obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije preko izvedbe izobraževalnega projekta »OVE in URE dan«, namenjenega otrokom od 2. do 9. razreda na območju Primorske regije.

  V sklopu tematsko obarvanega dogodka so si med otroci prizadevali širiti zavedanje o obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti in ponovni uporabi odpadkov.

  Dogodek se je odvijal kot aktivni kviz z vključitvijo eksperimentalnih postaj, namenjenih poskusom na temo energetske osveščenosti mladih, kjer so otroci zbirali točke. Otroci so spoznavali OVE in URE preko različnih eksperimentov/učil (npr. učilo sončni kolektor za pridobivanje toplote za ogrevanje, spoznavanje pretvorbe vodne ali vetrne energije v električno prek vodne turbine oz. vetrne elektrarne, uporaba lesne biomase za pridobivanje toplote, prikaz rabe energije različnih vrst žarnic, prikaz možnosti energetsko varčnega obnašanja doma, prikaz postopka rekuperacije toplote in energetske učinkovitosti….).    

  2. PROJEKT: Ozaveščanje otrok in učiteljev o OVE in URE

  Nosilec projekta: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje


  Višina dodeljenih sredstev: 2.780,00 EUR
  Število vključenih otrok: 132
  Število izobraževalnih ustanov: 4

  Osnovni namen projekta je bil izobraziti mlade o uporabi obnovljivih virov energije ter o izvedbi ukrepov za učinkovito rabo energije in s tem v povezavi ozaveščanje o:  pozitivnemu gospodarskemu vplivu, novih naprednih energetskih tehnologijah, hitrejšemu uvajanju lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanju odvisnosti od oskrbe iz tujine….  

  Dogodek je potekal v dveh delih. V teoretičnem delu so učence seznanili z novimi prihajajočimi tehnologijami, z različnimi možnostmi pridobivanja energije iz OVE (lesna biomasa, bioplin, veter, sonce…) in principi URE. Pregledali so potenciale izkoriščanja OVE na njihovem območju. V praktičnem delu so učenci uporabili didaktične učne pripomočke na osnovi solarne in vetrne energije. Ko je bil izdelek sestavljen, so ga skupaj s strokovnjaki preizkusili in skupaj ugotavljali učinke sončne in vetrne energije. V okviru projekta so izdelali tudi učni list, ki bo služil kot orodje za izobraževanje nadaljnjih generacij dijakov.

  3. PROJEKT: Postavitev lastne solarne in vetrne elektrarne

  Nosilec projekta: Šolski center Novo mesto


  Višina dodeljenih sredstev: 2.900,00 EUR
  Število vključenih otrok: 60
  Število izobraževalnih ustanov: 1

  Cilj projekta je bil dijake seznaniti z naraščajočo porabo električne energije in predstaviti pomen varčevanja z energijo. V ta namen so skupaj z dijaki izdelali solarno in vetrno elektrarno nazivne moči cca 500 W in prikazovalnik trenutne moči. Izdelali so sistem shranjevanja podatkov v podatkovno bazo, kjer bodo skozi čas spremljali proizvodnjo in izvajali analize.

  S pomočjo projekta bodo torej skušali preveriti koliko električne energije lahko proizvedejo sami in v kakšni meri lahko razbremenijo »klasično« proizvodnjo/porabo električne energije.

  Dijaki so ugotovili, da lahko na takšen način proizvedejo energijo za lastne potrebe in da se vetrna in sončna elektrarna lahko dobro dopolnjujeta.

  4. PROJEKT: Učinkovita raba naravnih virov

  Nosilec projekta: Šolski center Nova Gorica

  Višina dodeljenih sredstev: 2.999,49 EUR 
  Število vključenih otrok: 118
  Število izobraževalnih ustanov: 5

  Namen projekta je bil seznaniti dijake o učinkoviti rabi naravnih virov (prostor, odpadna biomasa, voda, sočna energija,…).

  Učenci so na ravno streho strojne lope namestili tri visoke grede v katere so namestili sistem avtomatskega namakanja in senzoriko ( merjenje tem. tal in zraka, vlage tal, svetilnost,..). Na šoli so izdelali svoje biooglje ter  ga primešali prsti ene od gred in spremljali rast rastlin. V ta namen je bila izdelana tudi spletna stran, ki beleži in prikazuje podatke celotnega projekta. Obenem so izdelali manjšo sončno elektrarno za napajanje merilnega sistema.

  S projektom so skušali doseči predvsem naslednje cilje:

  -       Ugotovitev primernosti postavljanja visokih gred na ravnih strehah na območju Primorske in s tem izkoriščanje neuporabnih površin;

  -       Spremljanje parametrov na visokih gredah s tehnologijo 4.0., ki omogoča definiranje najprimernejše sestave le-te;

  -       Razvoj samostojnega sistema namakanja, ki rastlinam zagotavlja optimalne pogoje za rast in s tem manjšo porabo vode;

  -       Ugotavljanje koristnih učinkov dodanega biooglja v prsti na rast rastlin (pozitiven vpliv).

   

  Tako izdelane visoke grede jim bodo služile kot učni poligon pri izobraževanju dijakov, izvedbi delavnic za osnovnošolce in vrtce, povezovanju z okoliškimi društvi (Kmečke ženske, Ajda,…) ter promociji  biooglja.

  Informirajte se

  Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

  Prijavite se na e-novice