Razpis 017

Razpis 017

Izbrani projekti

Na Razpisu za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za mlade uspešni projekti


  1. PROJEKT: Izobraževalni projekt s področja OVE in URE za mlade2017

  Nosilec projekta: Lokalna energetska agencija Gorenjske – LEAG

  Višina dodeljenih sredstev: 1.824,12 EUR 
  Število vključenih otrok: 470
  Število izobraževalnih ustanov: 5

  V okviru projekta  so bili izvedeni tehniški dnevi na petih osnovnih šolah (OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Žiri, OŠ Poljane nad Škofjo Loko, OŠ Železniki in OŠ Prežihovega Voranca Jesenice) na področju gorenjske regije.

  Namen projekta je bil na enostaven in razumljiv način ozavestit in izobraziti čim več učencev višjih razredov osnovne šole (od 6 do 9 razreda) z načini varčevanja s področja URE in OVE in s predstavitvijo različnih primerov dobrih praks s pomočjo energetskega knjigovodstva. Cilj je bil, da osnovne šole s pomočjo ozaveščenih uporabnikov zmanjšajo porabo energentov.

  Za učence so pripravili različne sklope aktivnosti:
  predavanja (obnovljivi in neobnovljivi viri energije);
  ogled izobraževalnih filmov in risank;
  delavnica: sestavljanje hišk iz različnih materialov in merjenje izgube toplote;
  delavnica: toplotni dobitki, shranjevanje energije, termostatski ventil.

  2. PROJEKT: Primerjava klasične sončne elektrarne s sončno elektrarno, ki sledi soncu

  Nosilec projekta: Osnovna šola Šturje Ajdovščina


  Višina dodeljenih sredstev: 1.758,42 EUR
  Število vključenih otrok: 95
  Število izobraževalnih ustanov: 3

  Projekt je namenjen predstavitvi delovanja sončnih celic in natančnejši primerjavi izkoristkov med klasičnimi sončnimi elektrarnami in elektrarnami s sledljivostjo. S projektom učenci in dijaki spoznavajo delovanje sončnih celic – sončnih elektrarn in načine analiziranja s končnim ciljem proizvajati čisto električno energijo s čim večjim izkoristkom. V aktivnosti projekta so bile vključene Biotehniška šola Šempeter – Vrtojba, Šolski center Nova Gorica ter OŠ Šturje Ajdovščina.

  Cilj projekta je bil izdelati učilo – napravo za prikaz delovanja sončnih elektrarn, ki služi didaktični uporabi tako na osnovnošolskem kot tudi srednješolskem nivoju.  Učilo prikazuje meritve na analogen in digitalen način ter omogoča prikaz tako trenutnega izkoristka kot tudi podatke za daljše časovno obdobje. Eden od ciljev projekta je bil tudi prikaz delovanja in populariziranje fotovoltaike kot varnega obnovljivega vira energije, ter prikazati cenovno dostopne načine izkoriščanja sončne energije s poudarkom na enostavnosti in dostopnosti solarnih sistemov širšemu krogu uporabnikov začenši pri najmlajših.

  Projekt je bil razdeljen na naslednje sklope:
  1. sestava klasične sončne elektrarne, kjer učenci in dijaki spoznajo sestavne elemente sončnih elektrarn.
  2. izdelava mehanizma, ki omogoča sončni elektrarni da sledi soncu. Učenci in dijaki spoznajo strojne rešitve in načine nadzora gibanja sončnih celic.
  3. merjenje proizvedene električne energije. Učenci in dijaki analizirajo  in interpretirajo rezultate pridobljene s pomočjo merilnih naprav.

  S projektom bodo zastopali šolo na tekmovanjih inovatorjev – Popri. S sodelovanjem bodo popestrili Festival Labirint, kjer bomo razstavili učilo in predstavili rezultate meritev. Projekt bodo promovirali tudi skozi učno izdelovalni laboratorij (MIC Nova Gorica) - FAB LAB, v lokalnih medijih, spletnih portalih in socialnih omrežjih. Objavljali bodo novice in rezultate projekta na spletnih straneh vseh sodelujočih institucij.

  3. PROJEKT: Obnova električnega skiroja in kolesa

  Nosilec projekta: Šolski center Škofja Loka


  Višina dodeljenih sredstev: 2.000,00 EUR
  Število vključenih otrok: 41
  Število izobraževalnih ustanov: 1

  V Šolskem centru Škofja Loka se že vrsto let se trudijo, da s promocijo električnih vozil ozaveščajo dijake in učitelje o trajnostni mobilnosti z uporabo obnovljivih virov energije, med katere spada tudi električna energija, ki jo lahko shranjujemo v različne tipe baterij. Zato so se lotili projekta obnove električnega skiroja in električnega kolesa, ki ju uporabljajo na šolskih dogodkih, prireditvah in tekmovanjih. 
  Dijaki so sodelovali pri vseh fazah obnove vozil - razgradnja, obnovitev, vezave električnih stikal, menjava baterij, sestavljanje, meritve električnih komponent, testiranje baterij... S pomočjo projekta so pridobili veliko praktičnih znanj glede tipov baterij - shranjevanje električne energije, vezava baterijskih celic v večje sklope, postopkov v povezavi z nesrečami (v primeru, da baterija zagori) itd. 

  Električni skiro in električno kolo predstavljajo na informativnih dnevih, ki jih čez šolsko leto prirejajo na šoli. Vsako leto se predstavijo na dnevu mobilnosti, ki poteka v samem središču Škofje Loke. Predstavili se bodo tudi na lokalnem Radiju Sora in opisali projekt, na spletni strani in Facebook-u šole pa objavljajo vse dogodke.

  4. PROJEKT: MOVE - Model varčevanja z energijo

  Nosilec projekta: Biotehniški center Naklo 


  Višina dodeljenih sredstev: 1.865,62 EUR
  Število vključenih otrok: 135
  Število izobraževalnih ustanov: 2

  Namen projekta je bil dijakom in učencem predstaviti možnost varčevanja z energijo pri ogrevanju na čim bolj praktičen način. Na projektu so poleg dijakov sodelovali tudi učenci iz OŠ Naklo. 

  S projektom so želeli aktivno iskati možnosti prihrankov energije na konkretnih primerih (šola, dom), spoznali so različne vrste OVE, s tem so širili zavedanje o pomenu OVE in URE med dijaki, učenci in sorodniki.

  V sklopu projekta so dijaki in učenci:

  Izdelali gradivo za promocijo URE: letak, ki promovira varčno ravnanje s toploto, z vgrajenim termometrom.
  Merjenje temperature v šolskih prostorih: dijaki so po šoli razporedili letake z nasveti za varčevanje z energijo (razdelili zaposlenim, v učilnice, oglasne deske), merili so temperaturo in ugotovili, da je letak obrodil sadove, saj se je merjena temperatura v toku tedenskega merjenja zniževala.
  Merjenje temperature doma in intervju s starši o uporabi energije in možnih izboljšavah. Ugotovitve so predstavili v poročilu, nekaj primerov so objavili na spletni strani projekta.
  Izolacijski materiali - zbirka in eksperimenti. Izvedli so meritve kakovosti različnih izolacij s toplo vodo. Izdelane pripomočke bodo uporabljali tudi v prihodnje pri laboratorijskih vajah.

  Dijaki so že z deljenjem letakov doma in po šoli izvajali promocijo ukrepov URE. Napisali bodo članek v šolskem časopisu Mlade breze, projekt pa so zabeležili tudi na svoji spletni strani in Facebook-u Biotehniškega centra Naklo. Projekt načrtujejo promovirati tudi v prihodnje, saj bodo letake delili na naslednjih informativnih dnevih.

  5. PROJEKT: Od bencina k elektriki 

  Nosilec projekta: Alpe Adria Green

  Višina dodeljenih sredstev: 1.995,00 EUR
  Število vključenih otrok: 75
  Število izobraževalnih ustanov: 3

  Namen projekta je bil predstavitev in informiranje že predelanega bencinskega avtomobila Smart Fortwo v električni avto (ta je rezultat učencev poklicnih šol) na šolah po Sloveniji in izdelava polnilca za električni avtomobil. V projekt so tako vključili Šolski center Kranj, Šolski center Škofja Loka in SPSŠB Ljubljana.


  Pomembni cilji oz. rezultati projekta:

  Seznaniti dijake ciljnih srednjih tehničnih šol s predelavo osebnega avtomobila z bencinskim motorjem na notranje izgorevanje v avtomobil na električni pogon (spoznavanje razlik med bencinskim in električnim pogonom).
  Spoznavanje načinov polnjenja e-avtov in izdelava polnilca za električni avtomobil na sončno energijo: dijaki so v okviru usposabljanja spoznali tudi karakteristike uporabe ter načine polnjenja e - avtomobilov. Izdelali so polnilec za e-avtomobil na sončno energijo.
  Spodbujanje okolja za ustvarjanje lokalnih zelenih delovnih mest; Specializirano izobraževanje dijakov ima več dodanih vrednosti: promocija deficitarnih poklicev in usposabljanje za nova delovna mesta v gospodarskih panogah prihodnosti, konkretno na področju e-avtomobilov (servis, promocija - prodaja - svetovanje, inoviranje, potencialni kupci, idr.).
  Promocija trajnostnega urbanega razvoja, ki vključuje trajnostno mobilnost: Vzporedno so izvajali promocijske aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v širši javnosti, z opisom projekta (video, prospekti, TV predstavitve), z uporabo predelanega električnega avtomobila.
  Izdelava programa rednega usposabljanja mladine v deficitarnih poklicih v uporabi nove
  tehnologije; priprava predloga izobraževalnega programa - v času projekta se je pokazal interes šol in Centra za poklicno izobraževanje, da se električni pogon umesti v učni progam (npr. serviser električnih vozil, razširitev obstoječih poklicnih standardov oz. programov). Električni pogon vozil namreč prihaja v vedno večjem obsegu na tržišče, medtem ko učne
  vsebine temu še niso prilagojene.

  Informirajte se

  Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

  Prijavite se na e-novice