Energetika in promet

Energetika in promet

Promet porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov energije. Je eden glavnih povzročiteljev izpustov snovi, ki so vzrok za zakisovanje, nastanek prizemnega ozona in prašnih delcev. K izpustom v celotnem sklopu prometa največ prispeva cestni promet.

V Sloveniji so se izpusti glavnih onesnaževal iz prometa v zadnjih desetletjih zmanjšali. Promet, zlasti cestni, ostaja eden najpomembnejših virov onesnaževal zraka. V letu 2011 je cestni promet prispeval 54 % k celotnim izpustom dušikovih oksidov.

Kazalec na diagramu zajema vse vrste prometa (cestni promet, železniški promet, letalski promet, promet plovil in ostali necestni promet).

Trend izpustov onesnaževal* zraka iz prometa

Vir: ARSO, Kazalci okolja 2013

 

*Pojasnilo: Med snovi, ki povzročajo zakisovanje prištevamo: žveplove okside (SOx), dušikove okside (NOx) in amonijak (NH3).
Predhodnik ozona je snov, ki prispeva k nastajanju prizemnega (troposferskega) ozona. Med predhodnike ozona prištevamo: dušikove okside (NOx), ogljikov oksid (CO), metan (CH4) in nemetanske hlapne organske snovi (NMVOC).
Izpuste trdnih delcev delimo na primarne trdne delce PM10 in na sekundarne trdne delce PM10. Primarni trdni delci PM10 so trdni delci s premerom 10 μm ali manj, ki so neposredno izpuščeni v zrak (PM10). Med sekundarne trdne delce PM10 oziroma predhodnike trdnih delcev PM10 pa uvrščamo NOx, SOx in NH3, ki se kot posledica fizikalno-kemičnih reakcij preoblikujejo v trdne delce s premerom 10 μm ali manj (ARSO, Kazalci okolja, 2013).


Količina toplogrednih plinov (TGP) antropogenega izvora se v atmosferi zaradi naraščajočih izpustov zlasti zaradi energetske rabe goriv intenzivno povečuje. Največji delež TGP prispeva energetski sektor (80 % leta 2011), od tega oskrba z energijo (32 %), sledi prometni sektor (29 %). Cestni promet je vir velike večine izpustov zaradi prometa, leta 2011 je prispeval 99,2 % vseh izpustov. Število cestnih motornih vozil, pa tudi moč in prostornina njihovih motorjev v Sloveniji nenehno naraščajo, medtem ko se specifična poraba novih vozil le počasi zmanjšuje. V Sloveniji so se izpusti TGP iz prometa do leta 2011 glede na leto 1986 povečali za 181 %, prav tako tudi v EU TGP iz prometa močno presegajo rast.

Ohranite okolje čisto

Bodite obveščeni o aktualnih vsebinah s področja TRAJNOSTNE ENERGIJE. Prijavite se na e-novice!

Prijavite se na e-novice