Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo je temeljna človekova potreba in pravica, saj pomembno vpliva na zdravstveno stanje, življenjski standard in kakovost življenja prebivalcev.
V Sloveniji je malo večjih sistemov za oskrbo s pitno vodo ter veliko število majhnih sistemov, ki z vodo oskrbujejo manj kot tisoč ali celo manj kot sto prebivalcev. S tem je povezano izredno veliko število vodnih virov, ki so bolj ali manj izdatni.

Večina manjših vodnih virov je manj zanesljivih glede oskrbe z vodo in pomenijo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Značilno za večino majhnih vodovodnih sistemov je, da nimajo vgrajenega sistema za pripravo pitne vode. Vse to močno otežuje nadzor nad kakovostjo zajete vode iz posameznega vodnega vira.

V Sloveniji je s spremenjeno zakonodajo prišlo do trenda opuščanja malih vodnih virov, raje se išče nove, večje vodne vire, ki bi omogočali varno oskrbo s pitno vodo čim večjega števila prebivalstva.

Pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode) in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin.
Zakon o varstvu okolja opredeljuje, da je oskrba s pitno vodo obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja in jo je potrebno izvajati v skladu in na način, ki ga določa Zakon o gospodarskih javnih službah.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice